DEBAT:

Hele Lynge Nord imod at bruge Baunesvinget som vejbetjening

Af Mads Thostrup, formand, grundejerforeningen Lynge Nord, Finn Jensen, formand, andelsboligforeningen AB59 og Philip Kusk, Baunesvinget 20
Forslag til vejbetjening for nye boliger på den gamle sportsplads ved Baunesvinget samt reservation af vejadgang til Baunesvinget for alle Baunesvingets parceller.

Af den nu skrinlagte lokalplan nr. 3-391 for et boligområde ved Baunesvinget i Lynge fremgik det, at det foreslåede boligområde skulle vejbetjenes via Baunesvinget. Dette anså mange beboere i området for at være et uigennemtænkt og uhensigtsmæssigt forslag.

Da kommunen nu har fået godkendelse til opførelse af op til 30 ejerboliger fra ca. 85 -130 kvm på den gamle sportsplads, er vi som repræsentanter for hele Lynge nord = godt 80 parceller (Baunesvinget - inklusive andelsboligforeningen AB59 med udkørsel på Lynge Bygade, Bjergagervej, Folebjerggaardsvej, Møllebakken og Baunedalen), interesserede i at komme det kommende nye lokalplansforslag i møde - før der tages kontakt til eventuelle bygherrer, og før der udfærdiges et nyt lokalplansforslag. Det vi gerne vil bringe forståelse for, er specielt vejbetjeningen til det nye boligområde, der ikke bør gå via Baunesvinget.

Der er adskillige, særdeles gode grunde til ikke at øge den motoriserede trafik på Baunesvinget:

 - Baunesvinget er en blind, smal vej (4 meter), hvor to biler kun med besvær kan passere hinanden (og ved snevintre kan biler slet ikke passere hinanden men må ud i rabatten). Der er ikke fortov på Baunesvinget, der således allerede nu ikke har de bedste vilkår for fodgængere. Lynge Bygade, som Baunesvinget løber ud i, er også en smal vej. Begge veje er skoleveje, som børn benytter til fods i rabatten eller på cykel.

 - Krydsningen af Lynge Bygade  vil altid være et farligt punkt på skolevejen. Der er ingen grund til at øge biltrafikken på skolevejen, såfremt det kan undgås.

 - En mere end fordobling af boliger i området Baunesvinget, Folebjerggårdsvej og Bjergagervej, vil give en markant stigning i antallet af biler (antageligt 50-80 biler samt mere skraldebilskørsel) på Baunesvinget (og ikke som lokalplanen foreskriver blot en lille stigning). Området er p.t. et forholdsvist trafikroligt område, hvilket er nødvendigt qua de smalle veje uden fortov. Det er ikke egnet til en fordobling af bilparken. Flere biler skal ud i rabatten ved passage af modkørende biler, med rabatskader og yderligere forringede gangforhold til følge.

 - Der vil blive mere trafik på Lynge Bygade, da de nye beboere med stor sikkerhed vil vælge denne vej til Bytorvet i stedet for Hillerødvej.

 - Vores nye naboer vil skulle krydse deres børns skolevej når de tager på arbejde.

 - Baunesvinget som byggevej er særdeles bekymrende. Den begrænsede mængde tung trafik (skraldebiler, lastbiler, busser etc), giver allerede nu farlige situationer, da de ikke kan vende på de smalle veje og må bakke ned ad sidevejene for at vende. Derudover rammes grene på de fredede vejtræer ofte af store biler, og rabatterne - og især asfalteringen ved rabatterne - lider stor skade. Baunesvinget som adgangsvej til byggepladsen ved opførelsen af det foreslåede boligområde, vil fuldstændigt ødelægge vejen.


Vi foreslår derfor følgende alternativ til vejbetjening af det ny boligområde:

Området bør vejbetjenes via Mejeribakken som angivet på oversigtskortet (figur 1), hvoraf det fremgår, at  der med fordel kunne laves en forbindelse til Mejeribakken. Af den følgende detaljerede oversigt (figur 2) fremgår, at passagen allerede bliver brugt som adgang mellem Mejeribakken og den gamle sportsplads for fodgængere og cyklister.

Dette vil være en win-win løsning, da trafikken på Baunesvinget forbliver uændret, samtidigt med at beboerne i det foreslåede boligområde har langt nemmere adgang med motoriserede køretøjer til og fra de større veje (Hillerødvej og Kollerødvej), i stedet for først at skulle ned ad den smalle Lynge Bygade og dernæst ned ad det endnu smallere Baunesvinget for til sidst at skulle dreje ind via en indkørsel til boligområdet.

Desforuden ville det være ødelæggende for både asfalt, vejtræer og rabatter, hvis en kommende byggeplads ifm opførelsen af det foreslåede boligområde skulle vejbetjenes via Lynge Bygade og Baunesvinget med store og tunge byggemaskiner og transport af tungt og stort byggemateriel. Her ville en direkte adgang fra Mejeribakken gøre byggetrafikken betydeligt lettere og mindre ødelæggende på veje og natur.

Det må derfor anslås, at der kan spares gode penge ved den foreslåede vejbetjening via Mejeribakken, da der ikke skal laves opretningsarbejde efter ødelagte veje, rabatter og træer på Baunesvinget og Lynge Bygade. Og så er der - i denne sammenhæng - ikke mindst trafiksikkerheden at tænke på i lyset af de mange skolebørn i området.

Adgang for cyklister og fodgængere kunne til gengæld nemt etableres fra boligområdet til stien (der i øvrigt har status af kløversti), som løber langs boligområdet og ned mod Lynge Bygade. Dette ville da være en god og sikker vej mod Lynge skole og resten af Lynge for fodgængere og cyklister.

Publiceret 15 June 2017 12:43

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV