Viggo Janum.

Viggo Janum.

DEBAT:

Budgetoplæg fra Vores Allerød

Viggo Janum, Vores Allerød, Kirkevænget 7, Allerød

Vi har nu fået borgmesterens oplæg til budgettet for de kommende år, men har ikke set tilsvarende oplæg fra partierne i byrådet. Vores Allerød vil dog gerne - fra sidelinjen - give vores input:

Borgmesterens oplæg angiver årlige driftsomkostninger i 2018 på 1.366 mio. kr. medens forventet regnskab for 2017 viser driftsomkostninger på 1.340 mio. kr., altså en faktisk stigning i driften på 26 mio. kr. Vores Allerød ønsker en analyse af/oversigt over, hvad dette beløb dækker.

I budget 2017 afsatte byrådet 5,7 mio. kr. som en generel reserve for at holde sig under servicerammen. Ifølge forvaltningen forventes denne ikke anvendt i 2017. Vores Allerød anbefaler derfor, at der ikke afsættes tilsvarende beløb i 2018.

I 2016 udnyttede Allerød ikke den statslige værdigheds-/ældrepulje og klippekort til ældre, i alt 4.6 mio. kr., som blev overført til 2017. Herudover udnyttede Allerød ikke de tilbudte statslige midler på 4.3 mio. kr. til kompetenceudvikling på skoleområdet. Disse beløb er ikke beskrevet i forventet regnskab for 2017. Vores Allerød vil gerne have oplyst, om disse 8.9 mio. kr. kan bruges i 2018.

Nøgletal fra Indenrigsministeriet viser, at Allerød i forhold til Hørsholm (samme kommunestørrelse) bruger ca. 14 mio. kr. mere om året på decentral ledelse og administration. Vores Allerød ønsker dette beløb nedbragt, gerne til et niveau som Hørsholm.

Analyser og beslutninger på ovennævnte fire områder (en samlet ramme på ca. 55 mio. kr. pr. år) kan finansiere årlige udgifter på et tocifret millionbeløb. Vores Allerød vil anvende disse penge på udvikling af Allerød med langsigtede investeringer og direkte levering af velfærdsydelser til børn, unge og ældre.

Vores Allerød foreslår derfor, at følgende initiativer får høj prioritet:

- Udarbejdelse af en overordnet vision for udvikling af hele Allerød (Lillerød, Lynge og Blovstrød).
- Normeringer i børneinstitutioner skal være på niveau med omliggende kommuner og gerne bedre – vi skal markere os som den bedste børnekommune, 4 mio.
- Vuggestuer skal tilbydes alle børn til de er 3 år – ingen omposteringer, 2 mio.
- Udvikling af en samlet langsigtet skolestruktur, der skaber tryghed omkring hele skoleforløbet. På sigt måske lukning af to skoler og opførelse en ny.
- Sikring af alle skoleveje i forhold til politiets anbefalinger og de nu oplevede udfordringer for forældre og børn, 2 mio.
- Sikring af, at der er tilstrækkelig vikardækning i børneinstitutioner, skoler og plejehjem, 3 mio.
- Undersøgelse af mulighed for lokaler til unge (et Ungehus), gerne i tilknytning til bymidten i Lillerød, 0,3 mio.
- Yderligere støtte til frivillige foreninger med fokus på tilbud til alle borgere, 1 mio.
- Afskaffelse af frostmad til hjemmeboende ældre. Der skal indføres en ny ordning med levering af frisk mad.
- Produktion af mad til ældre flyttes fra industrikøkken til lokale plejehjem, gerne således at borgere i lokalområdet kan inviteres til at spise med, 3 mio.
- Rengøring hver anden uge og ét ugentligt bad for alle plejehjemsbeboere og hjemmeboende, der er plejekrævende, 1 mio.
- Fokus på personlig genoptræning og patientforløb for borgere, der udskrives fra hospitaler samt fokuseret støtte til pårørende.
- Borgerservice flyttes til Lynge og til bymidten i Lillerød.
- Yderligere fremdrift i effektiviseringer, eksempelvis ved udpegning af en central effektiviseringsgruppe i forvaltningen.
- Ansættelse af en erhvervschef, der kan arbejde for at fastholde og tiltrække virksomheder samt se på muligheden for, at der etableres et tættere samarbejde om løsning af opgaver hos lokale virksomheder.
- Etablering af et Erhvervskontaktudvalg med repræsentanter fra Erhvervsliv og politikere, som skal bruges til at sætte fokus på hvordan der sikres en fortsat udvikling.
- Oversigt over driftsudgifterne for hver enkelt af kommunens bygninger.
- Opdateret analyse af kommunens samlede bygningsmasse med fokus på frasalg (eksempelvis af rådhuset) samt mulig nybygning i stedet for løbende renovering af forældede bygninger (eksempelvis skoler og institutioner).
- Undersøgelse af muligheder for bedre stiforbindelse mellem Ny Blovstrød/privatskolen og Allerød Station, 0,3 mio.

Vi har her angivet Vores Allerøds forslag til mulige indtægter og udgifter, som naturligvis skal undersøges og debatteres. Se mere på vores hjemmeside. Vi håber, at Vores Allerøds indspark fra sidelinjen kan medvirke til bedre beslutningsgrundlag, fornuftige beslutninger og et bredt samarbejde i byrådet.

Publiceret 14 September 2017 10:49

SENESTE TV