DEBAT:

Asfaltværket: Lær af andre

Thomas Abildgren Hansen, Ålekæret 3, Allerød

Kære interessenter og specielt vores lokalpolitikere.
Som alle andre borgere er jeg forfærdet over udsigten til et asfaltværk i byen.
Jeg arbejder dagligt som ingeniør i Herlev kommune, og er involveret i flere boligprojekter i kommunen.

I Herlev ligger der et asfaltværk midt i byen. Værket har ligget der i mange år som en del af et erhvervsområde. I Herlev Kommune er man ved at forvandle dette kvarter til blandet erhverv og boliger. Man har også her i det første del af boligprojektet undervurderet generne ved at blande boliger og tungt erhverv i form af en asfaltfabrik. Det første projekt blev opført uden at der grundigt blev undersøgt for støj og andre gener, og i byggetilladelsen gjorde man ikke meget ud af angive tiltag mod støj gener. Beboere i de nyopførte boliger i området klager over støj- støv og lugtgener fra fabrikken og at der ikke blev taget hensyn til generne ved tilladelsen af byggeriet. Og generne, jo de er der nærmest døgnet rundt tidligt som sent.

Et nyt boligprojekt er under opførsel i området og her var beskeden fra kommunen meget klar. De ville under ingen omstændigheder have at dette projekt mundede ud i de samme problemer. Derfor har der i forbindelse med projekteringen af det nye boligprojekt været meget fokus på generne og bekæmpelsen af dem. Det har blandt andet været nødvendigt at etablere specielle støjafskærmende vinduer, for at overholde gældende støjkrav i boligerne. Endvidere etableres støjafskærmning omkring fælles udearealer for at de kan godkendes som opholdsarealer.

Pankas oplyser en maksimal støjpåvirkning på max 35 dB 300 m væk på det nye værk.
Jeg har herunder indsat uddrag fra miljøvurdering fra det nye projekt i Herlev, hvor de faktuelle tal der fremgår er lidt anderledes.
Nu kan forskellen på 5 dB ikke virke af meget, men man skal være opmærksom på at en forøgelse på 3 dB svarer til en fordobling af lydtrykniveauet.

Uddrag af Strategisk miljøvurdering for Den Grønne Fatning Hørkær 17-19:

”6.6.1 Støj fra virksomheder m.v. Delområde A I kraft af lokalplanområdets nærhed til NCC´s asfaltfabrik på Hørkær 8 og ikke mindst trafikken på Herlev Ringvej er der en del støjpåvirkning i området – også en støjbelastning, der potentielt kan overskride de vejledende grænseværdier for henholdsvis ekstern virksomhedsstøj på 40 dB i nattetimerne fra 22-07 og trafikstøj på 58 dB. Alle de bidragende støjkilder er placeret uden for lokalplanområdet. Det er vurderet at asfaltfabrikken overskrides de vejledende grænseværdier mellem 4 og 6 om morgenen. Det indgår her at lokalplanen er en byomdannelseslokalplan, hvor der derfor kan etableres følsom anvendelse, såfremt de miljømæssige gener kan bringes til ophør inden for en 8 års periode. Der er indgået aftale om at NNC flytter aktiviteterne fra Herlev til Glostrup i 2020. For asfaltfabrikken NCC er de primære støjkilder skorstenen/hovedafkastet, de øverste dele af råvareelevatoren (der dog ikke er i drift før klokken 07:00), varmeelevatoren (elevator der løfter de opvarmede stenelementer op i toppen af blandetårnet), bitumenpumperne, porte i filterhallen og i mindre omfang køretøjer, der forestår af- og pålæsninger af varer på fabrikkens område (Gade & Mortensen 2014b, 2015). Støjpåvirkningen har også været vurderet i en tidligere rapport i 2002. Der er siden foretaget en række støjdæmpende foranstaltninger, herunder lukning af knuseanlæg. Støjudbredelseskortene viser en stor variation i støjbidraget fra virksomhedens stationære kilder, blandt andet på grund af vareelevatorens høje placering, hvor omgivende erhvervsbyggeri kun i varierende grad dæmper støjen.

På Figur 6-1 og i Tabel 6-1 er vist støjbidrag fra NCC beregnet for udvalgte punkter på eksisterende bygninger i Glødelampen og tænkte nye facader i lokalplanområdet. Beregningerne i de valgte positioner er udført i frit felt, dvs. uden medregning af refleksioner fra facader. Koderne henviser til: HK1, Erhvervsbebyggelsen på Hørkær øst for NCC. GL, mest udsatte boliger ved Glødelampen. DGF, de mest udsatte facader i det planlagte byggeri. Som det fremgår er der med den beskrevne tilgang beregnet et maksimalt støjbidrag fra asfaltfabrikken i natperioden på ca. 43 dB(A) uden 5 dB(A) tillæg fra tydeligt hørbare impulser. Der vil med andre ord ske en overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, hvis der ikke gennemføres foranstaltninger til dæmpning af støjbidraget, specielt fra vareelevatoren. Som angivet er der indgået aftale om at NNC flytter aktiviteterne fra Herlev til Glostrup i 2020.
Støjpåvirkningen og de gældende vejledende grænseværdier skal ses i lyset af, at der er tale om et byomdannelsesområde, hvor der gælder særlige regler for støjpåvirkninger. Støjen skal enten helt nedbringes inden for en periode på 8 år, eller der skal laves bygningsmæssige tiltag til at nedbringe støj, der ligger over den tilladte grænseværdi for følsom anvendelse, men under virksomhedens egen grænseværdi. Det fremgår af lokalplanens redegørelse, hvordan det sikres, at støjbelastning ud over de vejledende grænseværdier bringes til ophør.”

Hele miljøvurderingen kan læses her:
https://www.herlev.dk/om-kommunen/hoeringer-og-afgoerelser/163_2015_164752_Miljvurdering_af_forslag_til_Lokalplan_99.pdf

Hvordan kan ovenstående sidestilles med projektet i Farremosen. Jo ingen af de eksisterende huse der ligger i nærområdet er opført med henblik på at skulle kunne klare sådan en støjbelastning.
Man kan altså ikke undgå store gener ved sådan en produktion. Der ER støj, der ER lugtgener fra asfaltværker. Det er meget muligt at selve produktionen kan skærmes, men støj og lugtgener kommer også som følge af transporten af asfalten til og fra værket, og her kan man ikke rense sig ud af problemerne.
I Herlev er man blevet opmærksom på at det er en rigtig dårlig ide at blande boliger og tungt erhverv. Derfor er der aftalt en udflytning af værket i 2020.

Den næste store bekymring er jo risikoen for forurening af jord og grundvand.
Man skal være opmærksom på at når der udføres en VVM screening og ikke en vvm redegørelse er denne ikke dybdegående, ej heller uvildig. Den er typisk betalt af investor og det er hans rådgivere der udfører den, og vil i et vidt omfang være farvet af dette. Ingen vil i sådan en screening skrive at der er fare for forurening. Der skrives hvordan man har tænkt sig at forhindre det. Men et er intentionerne noget andet er realiteterne. Der vil altid ske udslip, der vil altid ske uheld. Er man i tvivl tjek historien.

Derfor kære politikere I har givet jer selv en rigtig møg sag. Endnu dårligere er den har været skjult for offentligheden indtil det nu nærmest ser ud til at det er for sent. Heldigvis er der valg meget snart. Jeg spår at det parti der ved det kommende kommunalvalg tør stå frem og offentlig erklære at de er modstandere af projektet og fremkommer med planer for hvordan denne ødelæggelse af vores dejlige kommune vil få noget nær en jordskredssejr. Så tænk jer om, lær af politikerne i Herlev og få det projekt nedlagt igen.


Publiceret 09 October 2017 14:07

SENESTE TV