Allerød Privatskole vil gerne indrette skole her i den tidligere sejlfabrik på Bjarkesvej 5. Nu er der et lokalplanforslag på vej, der skal give mulighed for det.

Allerød Privatskole vil gerne indrette skole her i den tidligere sejlfabrik på Bjarkesvej 5. Nu er der et lokalplanforslag på vej, der skal give mulighed for det.

Lokalplanforslag for privatskole på vej

Der er lagt op til, at forslaget skal i Økonomiudvalget og byrådet og derefter i offentlig høring i otte uger

Af
Af Michael Braunstein

Teknik- og Planudvalget skal 1. december behandle et forslag til Lokalplan 2-316 for Bjarkesvej 5. Forslaget giver mulighed for at indrette en skole - læs: Allerød Privatskole - på ejendommen.

Bjarkesvej 5 ligger i dag indenfor Lokalplan 245A delområde II. Området omfatter én ejendom matrikel nr. 4ex, der støder op til delområde I i lokalplan 245A. Delområde I er udlagt til institutioner, gymnasie, boldbaner med mere.

Lokalplanområdet udgør 5.682 kvm. Den eksisterende bebyggelse er på 2.902 kvm. med en bebyggelsesprocent på cirka 51, hvilket betyder, at der er en mindre byggemulighed, idet en del af det ubebyggede areal er udlagt til et grønt bælte, der ikke kan bebygges, men kan anvendes til ophold og parkeringspladser, såfremt den grønne struktur bevares, oplyses det i udvalgets dagsorden.

Lokalplanens formål er at give mulighed for at indpasse en skole i erhvervsområdet. Ejendommen kan fortsat anvendes til miljøvenlige virksomheder som administration, teknologisk fremstillingsvirksomhed og lignende.

Lokalplanområdet grænser op til et regionalt stisystem, og der er gode busforbindelser med bl.a. stop umiddelbart uden for lokalplanområdet.

Forvaltningen har vurderet, at planen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

Der vil sandsynligvis blive en øget trafik på Bjarkesvej om morgenen og eftermiddagen i forbindelse med en skole, hvorfor Forvaltningen vil anbefale, at der udarbejdes en trafikal vurdering af adgangsvejene.

Når anvendelsen ændres til en støjfølsom anvendelse skal der ifølge Planlovens par. 15 a indsættes en bestemmelse om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Derfor kan der ifølge lokalplanens par. 9.5 opsættes en støjskærm mod Kollerødvej, hedder det.

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til Lokalplan 2-316 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i otte uger.

Publiceret 26 November 2015 16:15