Asfaltværk på vej i Farremosen

Værket dimensioneres til en produktion på 60.000-100.000 tons asfalt om året

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Et nyt asfaltværk drevet af Pankas A/S er på vej i erhvervsområdet ved Farremosen. Værket opføres på en del af matr.nr. 11a, Vassingerød By, Uggeløse, og dimensioneres til en produktion på op til 60.000-100.000 tons asfalt pr. år.

Det fremgår af en redegørelse på Allerød Kommunes hjemmeside under 'Tilladelser og afgørelser', med titlen 'VVM-screening af asfaltværk'.

Her kan man også læse, at Allerød Kommune på baggrund af VVM-screening har truffet afgørelse om, at anlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget dermed ikke er VVM-pligtigt.

5-10 medarbejdere

Ifølge redegørelsen baseres værkets produktion på grus, genbrugsasfalt og bitumen. Endvidere tilsættes mindre mængder af fillere, cellulosefibre, elastomerer og andre hjælpestoffer. Produktionen vil være jævnt fordelt over året og forventes at beskæftige 5-10 medarbejdere.

En mindre del af virksomhedens aktiviteter - herunder vask, reparationer og vedligehold af køretøjer, maskiner mm. - vil foregå på en anden ejendom, hvor Pankas A/S har en eksisterende virksomhed.

LÆS OGSÅ: Seks kommuner går sammen om bedre asfaltarbejde

Området er omfattet af lokalplan 3-392, som indeholder en række regler for virksomhedernes placering, bebyggelsens omfang og placering mv., som skal overholdes, hedder det i redegørelsen, der fortsætter:
'Asfaltværket skal miljøgodkendes af Allerød Kommune på grundlag af standardvilkår baseret på BAT (Best Available Techniques).

Da virksomheden etableres i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), vil der være ekstra fokus på, at vilkårene skal omfatte foranstaltninger, som forhindrer værkets drift og mulige uheld i at forurene grundvandet. Herunder ved transport, oplag og håndtering af materialer, der kan indeholde miljøskadelige stoffer. Spildevand og regnvand skal håndteres efter tilladelser fra kommunen, der sikrer grundvandet og vandmiljøet i søer, åer og moser mod negative miljøpåvirkninger.'

'Vilkår i miljøgodkendelsen skal også sikre, at gældende grænseværdier i støj-, lugt- og luftvejledninger overholdes i forhold til de mere miljøfølsomme omgivelser. Erhvervsområdet ved Farremosen ligger ikke i nærheden af Natura 2000-områder eller fredninger. Der er flere søer og moser i nærheden, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, men ingen inden for det område, som Pankas A/S etablerer asfaltværket på. Overdækninger og overrisling af udendørs oplag skal sikre, at støv, som kan indeholde miljøskadelige stoffer, ikke ender i de beskyttede par. 3-områder.'

20-50 daglige transporter

Der oplyses i redegørelsen, at virksomheden vil medføre tung trafik – forventet 20-50 daglige transporter – som primært vil komme til/fra Hillerødmotorvejen. Nymøllevej, der forbinder erhvervsområdet og motorvejen, vurderes at kunne afvikle en øget trafik.

Da Pankas A/S har mange kunder i Nordsjælland, forventes det nye asfaltværk at kunne nedbringe virksomhedens samlede transport, både af råstoffer og af færdigblandet asfalt, anføres det.

Allerød Kommunes afgørelse om VVM-pligt kan påklages op til fire uger efter offentliggørelsen. Klagefristen udløber 9. oktober. En klage skal indsendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk eller på www.borger.dk.

Publiceret 07 September 2017 15:06

SENESTE TV