To forslag på bordet vedrørende paragraf 14-forbud

Det ene går ud på, at der nedlægges et forbud mod asfaltværket i Farremosen - det andet går ud på, at der ikke nedlægges et forbud

Af
Af Michael Braunstein

Når Teknik- og Planudvalget og Økonomiudvalget mødes 14. november for at indstille til byrådet 17. november, hvad de går ind for i sagen om asfaltværket i Farremosen, ligger der to forslag på bordet.
Det ene forslag går ud på, at der nedlægges et paragraf 14-forbud mod etablering af asfaltværket. Det andet forslag går ud på, at der ikke nedlægges paragraf 14-forbud.

Nedlæggelse af paragraf 14-forbud efter Planloven giver et byråd mulighed for 'ved et konkret forbud at hindre byggeri eller andet, som faktisk er i overensstemmelse med den gældende planlægning, men som kommunen ønsker indstillet eller hindret, indtil kommunen har haft lejlighed til ved lokalplanlægning at fastlægge områdets fremtidige anvendelse, eller hvordan rammerne for byggeri mv. fremadrettet skal være i det pågældende område,' som det hedder i dagsordenen.

Byrådet skal have til hensigt at udarbejde en ny lokalplan med tilretning af kommuneplanen. En gennemførelse af planændringen vil kræve en vedtaget ændring af Fingerplan 2017, som muliggør den af kommunen ønskede anvendelse af området, oplyses det.

'Anvendelse af Planlovens paragraf 14 kan være afskåret, hvis der – uden at være givet en egentlig tilladelse til pågældende virksomhed – er meddelt et bindende forhåndstilsagn til realisering af det projekt, som forbuddet er rettet imod,' står der i dagsordenen, der fortsætter:

'Om der er givet et sådan bindende forhåndstilsagn, som afskærer et efterfølgende forbud efter Planlovens paragraf 14, vil bero på en konkret vurdering af de tilkendegivelser, som i dialogen med virksomheden om etablering på ejendommen er givet fra kommunens side.'

'Hvorvidt der er givet et bindende forhåndstilsagn, er et retsligt spørgsmål, som vil kunne indbringes for Planklagenævnet og i sidste instans domstolene, hvor samtlige omstændigheder i sagen vil indgå.'

Det fastslås i dagsordenen, at lokalplanen fra juni 2017 ikke i sig selv er et bindende forhåndstilsagn til virksomhederne, herunder Pankas. 'Men lokalplanen har utvivlsomt støttet virksomhedernes forventning om, at de ville kunne få de nødvendte tilladelser,' anføres det.

Det oplyses, at Allerød Kommune 5. september 2017 modtog ansøgning om byggetilladelse til etablering af asfaltværket, og at Forvaltningen har påbegyndt sagsbehandlingen, men endnu ikke givet tilladelser i forbindelse med etablering af værket.

Hvis der nedlægges paragraf 14-forbud, udløser det en høring i 14 dage. Forbuddet gælder i 1 år fra 17. november. Hvis der ikke nedlægges forbud, kan Pankas umiddelbart fortsætte etableringen af asfaltværket.

Orientering om handlemuligheder

I et orienteringspunkt om de kommunale handlemuligheder vedrørende Farremosen gennemgås sagen. Det gælder også Allerød Byråds ønske til revisionen af Fingerplanen om, at erhvervsområdet i Farremosen ikke længere skal være udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men kun til transport- og distributionserhverv.

Det oplyses i orienteringen, at det af Pankas' VVM-anmeldelse fremgår, at det planlagte anlæg vil omfatte oplag af maksimalt 200 ton bitumen, der opbevares i et lukket tanksystem placeret i en støbt tankgård.

'Da Pankas' anlæg forudsætter en miljøgodkendelse, som vil stille krav til indretning og drift - herunder opbevaring og håndtering af de råvarer, der indgår i asfaltblandingen - vurderes det, at oplaget af bitumen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet,' hedder det i orienteringen.

Det oplyses, at vurderingen er påklaget af en række beboere, grundejerforeninger med mere.

'Forvaltningen vil gennemgå klagerne og se på, om de indeholder oplysninger eller rejser tvivlsspørgsmål, som giver anledning til, at kommunen genoptager og genbehandler sagen. Hvis kommunen lader sagen køre videre, vil klagenævnet træffe afgørelse om, der skal gennemføres en VVM-vurdering samt om sagen skal have opsættende virkning, som en del af klagerne anmoder om,' kan man læse i orienteringen.

Forvaltningen har oplyst virksomheden om, at virksomheden selv kan anmode om, at der gennemføres en VVM-vurdering.

Kommunens advokat har vurderet, at der ikke i den skrevne lov eller kommunalfuldmagten er hjemmel til, at kommunen selv kan lade udføre en egen miljøvurdering - som alternativ til en VVM-vurdering - vedrørende etablering af asfaltværket, fremgår det af orienteringen, hvor det ligeledes bemærkes:

'Mulighederne for alternative placeringer af et erhvervsområde er ikke indlysende.'

Publiceret 08 November 2017 21:55

SENESTE TV