Udvalg tog orientering om Farremosen til efterretning

Klima- og Miljøudvalget fik orientering om geologi og grundvandsforhold på møde 6. november

Af
Af Michael Braunstein

Klima- og Miljøudvalget tog på sit møde 6. november en orientering til efterretning om geologi og grundvandsforhold i Farremosen. Udvalget havde på sit møde 30. oktober bedt om at få en redegørelse for forholdene vedrørende lokalplanområde 3-392 Erhvervsområde Farremosen.

Af udvalgets dagsorden fremgår det, at Niras i forbindelse med udlægning af nye byudviklingsområder i Kommuneplan 2013 for Allerød Kommune udarbejdede 'Redegørelse om byudvikling i OSD og NFI i Allerød Kommune'.

Om Farremosen konkluderes det i redegørelsen:

'Det vurderes på baggrund af arealets anvendelse til transport og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav, vurderingen af alternative placeringsmuligheder og krav i kommuneplan, spildevandsplan og miljøgodkendelse, at udlæg af rammeområde LU.E.04 til mindre eller potentielt grundvandstruende aktiviteter, ikke vil medføre væsentlig indvirkning på grundvandet og i øvrigt er i overensstemmelse med vandplanerne og kommunens ønsker om grundvandsbeskyttelse.'

Det vurderes endvidere i redegørelsen, at 'tykkelsen på lerlagene indenfor lokalplanområdet er på 10-20 meter, og at grundvandsstrømningen i kalken er mod syd.'

Miljøstyrelsen er pt. ved at revidere grundvandskortlægningen i bl.a. Allerød Kommune, oplyses det i dagsordenen.

'Årsagen er, at den gamle kortlægning fra Frederiksborg Amt ikke lever op til nutidens standard. Rambøll er rådgiver for Miljøstyrelsen. For at få den nyeste opdaterede viden om forholdene har Allerød Kommune anmodet Rambøll og Miljøstyrelsen om at få tilsendt profiler af de geologiske forhold i og omkring lokalplanområdet. De geologiske profiler fremgår af præsentationen og bekræfter forekomsten af et 10-20 meter tykt lag af moræneler,' hedder det.

Man kan også i dagsordenen læse: 'Rambøll har i uge 44 foretaget en pejlerunde for Allerød Kommune. Dette bekræfter, at den overordnede strømningsretning i det primære magasin er i sydlig retning.'

Publiceret 09 November 2017 06:00

SENESTE TV