Vandværk kritiserer forvaltnings orientering til miljøudvalget

Lynge Overdrev Vandværk undrer sig over, at kommunen ikke har inddraget vandværket

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Bestyrelsen for Lynge Overdrev Vandværk ved formand Kjel Bording Johansen har gjort indsigelse mod den grundvandsvurdering, som den kommunale forvaltning har fremlagt for kommunens politikere med overskriften 'Geologi og grundvand i området ved Erhvervsområde Farremosen'.

I indsigelsen - der 16. november blev udleveret til byrådsmedlemmerne - fremhæves, hvad der kaldes to påstande fra Forvaltningen.

Den ene er formuleret sådan: 'Grundvandet i det primære magasin strømmer i syd-sydøstlig retning ved Erhvervsområdet, dvs. væk fra vandværkets indvindingsområde'. Vandværket mener ikke, at dette er bevist og peger på, at der må være et vandskel i eller omkring det udlagte erhvervsområde.

Vandværket mener, at det strømningsmæssige datagrundlag 'er yderst usikkert for en så essentiel vurdering, og der således ikke kan påvises en begrundet sikkerhed for vandværkets fremtidige drikkevandsindvinding.'

Når det gælder påstand 2, 'Grundvandsmagasinet er godt beskyttet og en evt. forurening vil ikke kunne strømme mod vandværkets indvindingsboringer', hedder det i vandværkets indsigelse:

'Forvaltningens kort med 'Samlet (akkumuleret) lerlagstykkelse' viser med al tydelighed, at der ikke findes et beskyttende lerdække i retning mod vandværket. Dette gav forvaltningen vandværket ret i, men de mener ikke, at dette faktum har betydning. Dette er vandværket helt uenig i. Vandværket finder det på ingen måde belyst i forvaltningens notat, hvorvidt der muligvis kan ske strømning via det øvre sekundære sandmagasin fra det nordlige erhvervsområde over mod det ubeskyttede 'hul' i lerdækket og dermed videre til vandværkets indvindingsboringer,' anfører vandværket.

Vandværket er meget uenig i forvaltningens konklusioner og 'finder det ikke betryggende at vente på geotekniske overfladenære undersøgelser udført for virksomhederne', ligesom vandværket vurderer, at 'et evt. 10 m lerdække ikke giver betryggende sikkerhed for, at der indenfor erhvervsområdet ikke kan ske nedsivning af forurening til vores primære grundvandsmagasin.'

Vandværket undrer sig over, at Allerød Kommunes Forvaltning 'endnu en gang har valgt ikke at inddrage vandværket i udarbejdelsen af orientering til kommunens politikkere, men derimod vælger, at orientere vandværket efter, at kommunens miljøudvalg er orienteret.'

'Således har Forvaltningen bevidst valgt ikke at tage hensyn til de mulige indsigelser som vandværket har til Forvaltningens konklusioner,' hedder det i indsigelsen, hvor Lynge Overdrev Vandværk anmoder Allerød Kommunes byråd om at genoverveje risikobilledet for mere end 3.000 borgeres fremtidige drikkevandsforsyning.

null

Publiceret 17 November 2017 13:43

SENESTE TV