DEBAT:

... men der må jo ikke være trusler mod grundvandet i Farremosen!

Anne Bohr, Duevej 6B, 3450 Allerød

Kære borgmester, byråd samt forvaltningen i Allerød:

Der kan siges meget om, hvorvidt der er rod i planhierarkiet mv. eller ej i forbindelse med Farremosen, men der er ingen tvivl om, at uanset hvilken udgave af kommuneplanen for Farremosen man vælger at ty til, så må der ikke etableres virksomheder eller anlæg, der udgør en trussel mod grundvandet.

I den første kommuneplan (LU.E.04) for Farremosen står der flg.:

”Der kan inden for området ikke etableres særligt grundvandstruende virksomheder, som eksempelvis deponeringsanlæg, jordrenseanlæg, stålvalseværker, jern- og metalstøberier, tjæredestillationsanlæg, store transportvirksomheder (transportcentre, vareterminaler o.lign.) samt store oplag af mineralolieprodukter.”

Planen definerer altså både deponeringsanlæg, store transportcentre mv. som grundvandstruende.

I kommuneplantillæg 5 er ovenstående erstattet i kommuneplanen (LU.E.04) for Farremosen med flg.:

”Der kan inden for området ikke etableres:

- virksomheder eller anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet.

- boliger eller anden miljøfølsom anvendelse.

- arbejdskraftintensive virksomheder over 1.500 m2 etageareal.”

Planen fastholder altså kravet om, at der ikke på etableres virksomheder eller anlæg på Farremosen, der vil udgøre en trussel mod grundvandet uanset hvilken plan man mener der er gældende! Det står der jo sort på hvidt!

Det må siges, at Remco, Unicon, Pankas, SCT Transport osv. i den grad satser stort ved at købe grunde på Farremosen, da de alle er virksomheder som udgør en trussel mod grundvandet jf. eksemplificeringen i den oprindelige plan…men måske de satser på helt andre type erhverv på Farremosen!

Vigtigst er det at understrege, at byrådet og forvaltningen er ansvarlige for, at der administreres efter de gældende planer og lovgivning. Så måske skal vi ikke være så bekymrede alligevel, for der kan jo ikke godkendes erhverv, der bare lugter af at være en trussel mod grundvandet! Alt andet vil jo være at omgå planerne og lovgivningen.

Kan politikerne så ikke ”bare” ændre planerne og lovgivningen. NEJ for vi har jo allerede politikernes ord for, at de ikke giver dispensationer til virksomheder på Farremosen.

Så måske vi alligevel kan gå sommeren i møde med troen på, at Allerød fortsat vil være GRØN og ikke SORT.

Det ville dog være rart at få dette bekræftet fra borgmesteren, byrådet og forvaltningen!

Publiceret 11 April 2018 13:21