Foto fra Farremosen: Michael Braunstein

Foto fra Farremosen: Michael Braunstein

Vores Allerød rejser sag om VVM-pligt

Listen tager sagen op i byrådet

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Allerød kommune skal tydeligt markere sig som grøn kommune, der aktivt udnytter mulighederne for at beskytte miljøet. Det mener den lokale liste Vores Allerød, der nu tager en sag om VVM-pligt op i byrådet.

'Vores Allerød ønsker, at der bliver indført klare retningslinjer for, hvorledes byrådet som VVM myndighed kan pålægge alle nuværende og kommende virksomheder i Farremosen at udarbejde en Miljøkonsekvensrapport for deres anlæg,' skriver Vores Allerød i en pressemeddelelse, der fortsætter:

'Baggrunden for forslaget er, at Miljøministeriets vejledning om VVM pligt af nye anlæg angiver følgende:

Vurdering af Virkninger på Miljøet omfatter vurdering i forhold til påvirkning af mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv.'

Læs også: Farremosen: Åbent brev til ny minister

'Formålet med VVM-reglerne er at vurdere anlæggets miljømæssige påvirkning som en helhedsbetragtning i forhold til områdets miljømæssige bæreevne. Det betyder, at i øvrigt fuldstændigt ens anlægsprojekter i visse sammenhænge kan være VVM-pligtige og i andre situationer ikke. Et af de forhold, der gør sig gældende, er omfanget af anlægsprojektets miljøpåvirkning - både hvad angår intensitet og geografisk udstrækning - sammenholdt med dette områdes andre aktiviteter og sårbarhed.'

'Et anlægsprojekt for udvidelse af et eksisterende anlæg skal derfor ikke kun vurderes isoleret som et selvstændigt anlæg i relation til tålegrænser og vejledende grænseværdier. Anlægsprojektet skal vurderes i kumulation med – det vil sige sammen med – miljøpåvirkningen fra allerede eksisterende anlæg. Dette kan betyde, at et anlægsprojekt, der isoleret set ikke vil påvirke miljøet væsentligt, alligevel kan være VVM-pligtigt. Dette vil klart være tilfældet, hvis allerede det eksisterende anlæg giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.'

Vores Allerød tilføjer:

'I forbindelse med vurderingen af de kumulative forhold skal ikke blot eksisterende forhold tages i betragtning, men også arealanvendelse og aktiviteter som følge af allerede eksisterende – udnyttede og uudnyttede - tilladelser eller vedtagne planer.'

Publiceret 15 May 2018 17:30