'Lad os hjælpe kommunalbestyrelsen med at reducere vejstøjen og beholde de mange grønne områder i Allerød kommune i stedet for en fortsat udbygning af vejnettet. Det kan vi bl.a. gøre ved at cykle mere, bruge S-toget mere og skifte til el-biler,' skriver Christian Glahder.

'Lad os hjælpe kommunalbestyrelsen med at reducere vejstøjen og beholde de mange grønne områder i Allerød kommune i stedet for en fortsat udbygning af vejnettet. Det kan vi bl.a. gøre ved at cykle mere, bruge S-toget mere og skifte til el-biler,' skriver Christian Glahder.

DEBAT: Enig – omfartsvej er ikke en vision!

Christian Glahder, Elmevej 1, Blovstrød

Niels Kirkegaard (NK), formand for Venstre i Allerød, slår i et indlæg i Allerødnyt 17. juli 2018 til lyd for en omfartsvej nord om Allerød – og det kan ikke gå hurtigt nok. Han skriver, at der er så meget pres på vejene – trafikken vokser 'måned for måned', som det så malende beskrives – fra erhvervsområder og nye boligområder, at det ikke bare er en ny omfartsvej, men også en udvidelse af Nymøllevej, der er et stort behov for.

Biltrafikken er ganske rigtig støt stigende, men det kan ikke mere løses ved konstant at udbygge vejnettet. Skal vejnettet imødekomme en trafik, der vil 'vokse måned for måned', vil en sådan udbygning altid komme for sent. Et godt eksempel er den nyligt afsluttede store udvidelse af E47 vest om København og Køge Bugt motorvejen; disse to vejstrækninger er allerede fyldt godt op igen med daglige lange køer. Vi må derfor tænke i nye baner, og det har Allerød kommune allerede gjort.

Om det nye byggeri ved Ny Blovstrød hedder det nemlig i kommuneplanen, at bebyggelsen ligger 1-2 km fra Allerød Station og 'at det er byrådets mål at bydelen skal være CO2-neutral og det betyder bl.a. at bilen så vidt muligt fravælges som transportmiddel.' NK benytter mærkeligt nok denne bydel som begrundelse for anlæggelse af en omfartsvej nord om Allerød, selv om den slet ikke vil være en løsning for trafikken fra dette byområde.

Erhvervsområdet Borupgård nordligt i Allerød, der er udlagt til let industri og nærmest fremstår som et parcelhuskvarter, ligger som Ny Blovstrød 1-2 km fra stationen. S-toget og en cykel er derfor en oplagt mulighed for mange af de mennesker der arbejder her. Der er meget få virksomheder i dette områder der benytter tunge køretøjer.

NK skriver om erhvervsområdet ved Farremosen, 'at det er en kendsgerning, at erhvervstrafikken … vil stige'. Men her kan kommunen jo selv beslutte, at dette erhvervsområde skal gøres mindre og dermed mindske den tunge trafik på Nymøllevej. Derudover ligger erhvervsområdet kun 1 km fra motorvejen, så hvor kommer omfartsvejen ind i billedet her?

Der er altså ikke det store behov for en omfartsvej nord om Allerød, også selv om der for 40 år siden blev udpeget en transportkorridor her. Omvendt vil en omfartsvej gennem dette smukke område være ganske problematisk for mennesker og natur. Området er et meget brugt rekreativt område for de store parcelhusområder der ligger nord for Kollerødvej og vest for Hammersholt Byvej og den fine Børstingerød Mose ligger ud til transportkorridoren. I Børstingerød Mose er kommunen i gang med et spændende projekt, der skal få sjældne sommerfugle tilbage på engene. En støjende omfartsvej vil være ødelæggende for kvaliteterne i dette område samtidig med at den vil skære området over.

Det fremgår ikke af NKs indlæg, hvor langt denne omfartsvej skal strække sig mod øst. Hvis den fortsætter i Kirkeltevej helt til Isterødvejen vil den ødelægge al bebyggelse på denne strækning, der for store deles vedkommende er trafikreguleret med 40 km/t. En sådan omfartsvej-forlængelse harmonerer heller ikke med NK's ønsker om at friholde beboerne for trafikstøj. I Kommuneplanen hedder det om støj, at 'den væsentligste støjkilde i kommunen er vejstøj', hvorpå der listes en række tiltag for at mindske trafikstøjen.

Lad os hjælpe kommunalbestyrelsen med at reducere vejstøjen og beholde de mange grønne områder i Allerød kommune i stedet for en fortsat udbygning af vejnettet. Det kan vi bl.a. gøre ved at cykle mere, bruge S-toget mere og skifte til el-biler, når der forhåbentlig snart kommer mere langtrækkende modeller på markedet. Se det ville være en vision og Rettidig Omhu.

Publiceret 23 July 2018 11:05