En løsning uden varmtvandsbassin skal nu belyses. Temafoto

En løsning uden varmtvandsbassin skal nu belyses. Temafoto

Udvalg vil have belyst løsning uden varmtvandsbassin

Sag om genudbud af genoptræning og varmtvandsbassin blev ikke afgjort på udvalgsmøde

Af
Michael Braunstein

bassin 'Udvalget ønsker sagen genoptaget, idet Forvaltningen belyser udgifterne til etablering af genoptræning på Plejecenter Engholm uden varmtvandsbassin.'

Sådan lød beslutningen i Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget 28. august.

Udvalget skulle tage stilling til et genudbud af genoptræningen og varmtvandsbassin, men tog altså den nævnte beslutning.

Sagen har tidligere været i Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og byrådet.

Sendt tilbage

Allerød Byråd besluttede 24. maj at sende sagen om varmtvandsbassin tilbage til Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på en konkretisering bl.a. af driftsudgifter, omkostninger og indtægter.

Forvaltningen blev pålagt at udarbejde en ny tidsplan for udbuddet til genoptræning og varmtvandsbassin, og udbuddet blev sat i bero i mellemtiden.

Svar på spørgsmål

Svarene på byrådets spørgsmål fremgår af orienteringssager på Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalgets møde 28. august 2018 og på Kultur- og Idrætsudvalgets møde 3. september.

Her hedder det om driftsudgifter blandt andet: 'Der er tidligere redegjort for de tekniske driftsudgifter til forsyning, vedligehold, inventar, forsikring, rengøring og kemikalier, herunder løn til rengøring og teknisk medarbejder. Udgifterne hertil er estimeret til ca. 500.000 kr. i forundersøgelsen fremlagt byrådet 15. december 2016. Udgiften vil være konstant uafhængig af brugergrupper.'

'Endvidere er der i forundersøgelsen estimeret en administrativ driftsudgift til booking, kontraktindgåelse med foreninger og folkeoplysningsforbund, opkrævning samt øvrig økonomi og administration estimeret til 10 timer om ugen, estimeret ca. 150.000 kr. pr. år.''De tekniske driftsudgifter på 500.000 kr. er indarbejdet i det eksisterende budget, mens de administrative driftsudgifter ikke er finansieret.'

'Driftsbudgettet vil endvidere omfatte indtægter fra udlejning af bassinet til private aktører ved evt. overkapacitet samt indtægter ved evt. billetsalg,' fremgår det af orienteringen.

Det bemærkes også: 'Det vides ikke hvilke borgergrupper der agter at benytte bassinet, ligesom antallet af borgere må bero på et skøn.'

28. august fik udvalget forelagt et forslag til genudbud, idet udvalget samtidig blev anmodet om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at der gives en anlægsbevilling på 18,709 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Publiceret 06 September 2018 15:58