Sådan er det meningen, at det nye sundhedshus skal se ud.

Sådan er det meningen, at det nye sundhedshus skal se ud.

Flertal: Ja til forslag med nyt sundhedshus

Vores Allerød stemte imod og Blovstrødlisten undlod at stemme i Økonomiudvalget

Af
Michael Braunstein

sundhedshus Et flertal i Økonomiudvalget har besluttet at indstille til byrådet, at lokalplanforslag 2-317 for et nyt sundhedshus ved Lilledal og Allerød Stationsvej vedtages endeligt, med en række ændringer.

Lokalplanforslaget har været i høring frem til 11. juni, og der er kommet 16 høringssvar.

Høringssvarene handler om områdets anvendelse, trafik og parkering, bebyggelseshøjde, indbliksgener, beplantning, belysning, støj-, trafik- og miljøgener i anlægsfasen og størrelse på mulig detailhandel, oplyses det i dagsordenen.

Forslag til ændringer

Forvaltningen foreslog blandt andet følgende ændringer:

At der kan etableres butikker med udvalgsvarer i form af sundheds- og wellnessprodukter i tilknytning til klinikker og liberale erhverv i området – som f.eks. specialfodtøj, hjælpemidler, træningsudstyr og lignende, når arealet til den enkelte butik ikke overstiger 50 kvm. og det samlede areal til butik ikke overstiger 300 kvm.

At der ikke må etableres selvstændige butikker i lokalplanområdet.

At begrebet butik skal forstås som mindre udsalg af varer i montre og lignende i tilknytning til eksempelvis et receptionsområde.

At belysning af færdselsareal, forplads, parkeringsareal og opholdsareal mv. skal ske med ensartede, afskærmede belysningsarmaturer med lyspunktshøjde på max. 3,5 m.

At det ved etablering af tagterrasse skal sikres, at tagterrassen er afskærmet imod naboejendommene.

At afskærmning af tagterrasse skal etableres i frostet glas eller i samme materialer som resten af byggeriet.

Indstillinger fra udvalg

I Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 4. september blev der stemt om Forvaltningens forslag med den ændring, at arealet af den enkelte butik ikke må overstige 30 kvm. Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, Lisbeth Skov, Venstre, Martin Wolffbrandt, Konservative, og Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, stemte for. Erling Petersen, Blovstrødlisten, stemte imod.

I Økonomiudvalget 11. september blev indstillingen fra Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget indstillet godkendt i byrådet, idet det bemærkes, at begrebet butik skal forstås som mindre udsalg af varer i montre og lignende i tilknytning til eksempelvis et receptionsområde.

Imod stemte Viggo Janum, Vores Allerød, idet Vores Allerød ikke ønsker, at der gives mulighed for at etablere butikker i klinikfællesskabet.

Erling Petersen, Blovstrødlisten, undlod at stemme.

Publiceret 12 September 2018 15:09