Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt til at videreføre klippekortsordningen for plejehjemsbeboere som en konsekvens af budgetforliget. Temafoto

Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt til at videreføre klippekortsordningen for plejehjemsbeboere som en konsekvens af budgetforliget. Temafoto

Ordninger med klippekort fortsætter

Det sker som en konsekvens af budgetforliget

Af
Michael Braunstein

budgetforlig Ordningerne med klippekort for hjemmeboende og for plejehjemsbeboere fortsætter. Det er en af konsekvenserne af budgetforliget.

Med finansloven for 2015 afsatte Folketinget en pulje til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmeboende borgere gennem en klippekorts-model. Statens tilskud er ophørt, og uden en lokal aktiv politisk handling vil klippekorts-modellen være udfaset med udgangen af indeværende år.

Der afsættes i budgetforliget 0,4 mio. kr. årligt til at fastholde klippekorts-ordningen for hjemmeboende, 'således at de svageste hjemmeboende fortsat kan have gavn af de ekstra 30 minutters hjælp ugentligt – som borgeren selv kan disponere over,' står der i forligsteksten.

Når det gælder klippekort for plejehjemsbeboere, blev der med finansloven for 2017 på landsplan afsat penge til en særlig klippekorts-ordning. Klippekortet fungerer sådan, at klip på kortet er borgerens tid og kan bruges til det, der giver forøget livskvalitet. Midlerne skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats, anfører forligspartierne og fortsætter:

'Den statslige øremærkede finansiering til klippekortsordningen udløber med udgangen af 2018, og finansieringen er overgået til det samlede bloktilskud til kommunerne. Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt til at videreføre klippekortsordningen for plejehjemsbeboere.'

Læger på plejecentre

På området 'Sundhed, velfærd og beskæftigelse' er budgetforligspartierne også enige om at afsætte 0,36 mio. kr. årligt til en ordning med læger på plejecentre.

'Allerød Kommune har igennem de seneste år opnået gode erfaringer med at tilknytte privatpraktiserende læger til vores plejecentre. Ordningen har været støttet via satspuljemidler, som udløber ved udgangen af 2019. Ordningen har i perioden kørt på afdeling Engholm og Lyngehus med stor succes, og dette ønsker forligspartierne skal fortsætte og udbredes til alle afdelinger af Allerød Plejecenter,' står der i forligsteksten.

Publiceret 04 October 2018 08:30