Pankas og Remco har trukket deres ansøgninger om VVM-screening tilbage, men vil søge igen. Foto: Michael Braunstein

Pankas og Remco har trukket deres ansøgninger om VVM-screening tilbage, men vil søge igen. Foto: Michael Braunstein

Farremosen: Pankas og Remco har trukket ansøgninger tilbage

Allerød Kommune vurderer, at de to virksomheders planlagte anlæg kræver VVM-vurdering i stedet for blot en screening. Nye ansøgninger er på vej fra Pankas og Remco

Af
Michael Braunstein

farremosen Pankas og Remco har søgt om at opføre henholdsvis et asfaltværk og et ressourcecenter i erhvervsområdet Farremosen. Nu har begge virksomheder imidlertid trukket deres ansøgninger om en VVM-screening tilbage - med henblik på indsende nye ansøgninger med yderligere oplysninger.

Det sker, fordi Allerød Kommune i begge tilfælde har afgjort, at 'det ikke på baggrund af ansøgningen kan udelukkes, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget er omfattet af krav om gennemførelse af en fuld miljøkonsekvensvurdering'.

VVM betyder Vurdering af Virkningerne på Miljøet, og en VVM-vurdering er mere omfattende og tidskrævende end en VVM-screening.

'Mangelfuld støjberegning'

Allerød Kommune har 7. september 2018 i henhold til Forvaltningsloven sendt udkastene til VVM-screeningsafgørelser i høring hos Pankas og Remco. Det fremgår af orienteringspunkter på dagsordenen for mødet i Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget 23. oktober.

Her oplyses det også: 'Asfaltværker er ikke længere opført på miljøvurderingslovens bilag 2. Men Pankas screenes, fordi virksomheden har et oplag af bitumen og en tilsætning af op til 15 procent knust genbrugsasfalt.'

Allerød Kommune har ved screeningen af asfaltanlægget lagt vægt på følgende miljøpåvirkninger fra anlægget: Grundvandspåvirkning, lugt- og luftforurening, støjpåvirkning, trafikforhold og anlæggets dimensioner og visuelle forhold.

'Af vurderingen fremgår, at den fremsendte støjberegning er mangelfuld og ikke i tilstrækkelig grad skaber sikkerhed for, at vejledende grænseværdier kan overholdes i omgivelserne,' står der i orienteringen til udvalget.

Mangler flere beskrivelser

Når det gælder Remco, har Allerød Kommune i screeningen lagt vægt på følgende miljøpåvirkninger fra anlægget: Grundvand og vandmiljø, lugt- og luftforurening samt støvgener, støjpåvirkning og trafikforhold.

Det fremgår af orienteringen, at kommunen vurderer, at der er behov for en mere omfattende beskrivelse af, hvordan farligt – eller potentielt farligt - affald vil kunne modtages, håndteres og opbevares, så det sikres, at jord, grundvand og vandmiljø ikke forurenes.

Kommunen anfører også, at det skal beskrives, hvordan vejledende grænseværdier for luft og lugt vil blive overholdt, at der er behov for en mere omfattende beskrivelse af, hvordan regnvandet håndteres og renses, at der er behov for beregninger af den forventede støjpåvirkning af omgivelserne og en beskrivelse af, hvordan det sikres, at støjgrænserne overholdes, og at der er behov for en mere detaljeret beskrivelse af den forventede trafik og det forventede trafikmønster.

I begge tilfælde anbefaler Forvaltningen, at orienteringen tages til efterretning.

Skal vurderes påny

Formanden for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, understreger, at kommunen reelt ikke har noget handlerum på området:

"Der er tale om på forhånd definerede krav, der skal sikre ens behandling i hele landet. Den kommunale forvaltning har helt efter bogen vurderet de to ansøgninger om VVM-screening og altså nået frem til, at der skal VVM-vurderinger til. Det er sket på basis af de oprindelige ansøgninger."

"Nu har virksomhederne så ret til at søge påny om VVM-screening med nye oplysninger, hvorefter det igen skal afgøres, at der skal screeninger eller vurderinger til," siger Miki Dam Larsen.

Publiceret 16 October 2018 13:36