Interessen for de fremlagte støjberegninger var stor ved borgermøderne på Allerød Rådhus. Foto: Michael Braunstein

Interessen for de fremlagte støjberegninger var stor ved borgermøderne på Allerød Rådhus. Foto: Michael Braunstein

Støj var det store emne på borgermøder om ny motorvej

Anbefaling fra WHO sætter lavere støjgrænse, end Danmark anvender i dag, men det er ikke indarbejdet i VVM-undersøgelsen for Hillerødmotorvejens forlængelse

Af
Michael Braunstein

motorvej Støj var det store emne, da Vejdirektoratet 31. oktober holdt to borgermøder på Allerød Rådhus om VVM-undersøgelsen for en udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse. Projektet sigter på at gøre vejen til en 4-sporet motorvej mellem Allerød og Hillerød.

150-200 borgere deltog i møderne. Det første satte specielt fokus på støj, og det andet beskæftigede sig mere generelt med VVM-undersøgelsen.

Og på møderne, der blev åbnet af borgmester Karsten Längerich, blev der stillet en stribe af spørgsmål om støj, støjberegninger og støjdæmpende foranstaltninger. Selv understregede borgmesteren vigtigheden af en god støjafskærmning i Allerød.

5 kilometer støjskærm

VVM-undersøgelsen foretager en konkret vurdering af de boligområder, hvor støjen er over 58 decibel, som er den vejledende grænse, de danske myndigheder anvender i dag.

Og Vejdirektoratet når frem til, at når støjpåvirkningen fra motorvejsprojektet sammenlignes med en situation i 2025 uden motorvej, vil den samlede støjbelastning blive lidt mindre. Udbygningen til motorvej vil i sig selv betyde, at støjen fra bilerne vil blive forøget med 2-3 decibel.

Der foreslås opsætning af i alt 5 km. støjskærm på strækningen, samtidig med at den eksisterende støjvold ved Søparken forhøjes til omkring ni meter og rykkes tættere på motorvejen. Ved Røglevej opsættes en støjskærm, der fortsætter op forbi Kollerødvej og til Rørmosen. Desuden vil der blive brugt støjreducerende asfalt.

WHO-grænser ikke indarbejdet

I debatten på borgermøderne kom netop støjgrænsen på 58 decibel til debat. Flere borgere henviste til, at verdenssundhedsorganisationen WHO er kommet med anbefalinger for, hvor meget trafikstøj mennesker kan tåle. WHO mener, at det er potentielt sundhedsskadeligt at bo tæt på en vej, der udsætter en bolig for støj over 53 decibel.

"Fører det ikke til eftertanke - og til at arbejde med lavere støjgrænser i projektet?," spurgte flere borgere, ligesom formanden for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, med henvisning til WHO påpegede, at "måske bør der arbejdes mere kritisk med støj."

"Det undrer mig, at der ikke her opereres med digitale farttavler, så man i perioder kan reducere farten og dermed støjen," sagde Miki Dam Larsen.

Repræsentanter for Vejdirektoratet svarede:

"Meldingen fra WHO er noget, Miljøstyrelsen ser på og ministeren vurderer. Vi er fuldt opmærksomme på den, men der er endnu ikke kommet nye støjgrænser på bordet, og vi kan kun planlægge i forhold til de grænser, der er udmeldt."

Farremosen og alternative løsninger

Et andet emne på møderne var den øgede trafik, der ventes som følge af etableringen af erhvervsområdet i Farremosen.

"Er dén trafik regnet med i VVM-undersøgelsen?," spurgte en borger, mens en anden foreslog, at det måske kunne være en god idé at udvide støjskærmen mod syd.

"Der er i VVM-undersøgelsen regnet med øget trafik som følge af erhvervsudvikling generelt, men ikke særligt for Farremosen," lød svaret fra Vejdirektoratet.

Effekten af støjskærme kom til debat, og her slog Vejdirektoratet fast: "En støjskærm er det mest effektive, man kan sætte op."

En borger savnede en løsning med en '2+1 vej', som fra Holbæk til Sjællands Odde, med midterrabat og mulighed for at overhale hver 1-2 km.

"Det er en løsning med tre spor med bedre flow og sikkerhed, mens en motorvej inviterer til meget mere trafik og vil sande til på et tidspunkt," lød argumentet.

En anden borger mente, at VVM-undersøgelsens alternative løsning med en 4-sporet motortrafikvej burde udbygges med støjdæmpende foranstaltninger.

Også et forslag om at arbejde med støjdæmpning i form af overdækning med erfaringer fra skydebanen ved Høvelte Kaserne blev fremsat, og det samme gjorde betaling for at køre på motorvejen, som en del af finansieringen.

"Hvorfor har I ikke træer på støjvolden med i projektet?," lød et spørgsmål, hvortil Vejdirektoratet svarede: "Det kan sagtens være en god idé, og det kan sagtens være noget, der kommer med, når der senere planlægges i detaljer."

'Flaskehalsen flytter'

En borger ville gerne vide, om det ikke var korrekt, at det i virkeligheden ville tage længere tid at komme sydpå fra Allerød, når motorvejen var lavet.

"Vil det reelt ikke tage længere tid på grund af den øgede trafik og kødannelser længere inde?," spurgte han og fortsatte:

"Jeg synes, det skal beregnes og lægges frem, hvor lang tid det tager fra Allerød og ind mod København, istedet for kun at fokusere på Hillerød-Allerød strækningen - så folk ikke tror, at det eksempelvis fra Allerød og ind kommer til at tage seks minutter kortere tid."

Vejdirektoratet fastslår i VVM-undersøgelsen, at bilister i myldretiden kan spare op til seks minutter mellem Hillerød og Allerød. Det nævnes også, at flaskehalsen flytter længere ind mod København, og at bedre fremkommelighed og højere hastigheder ikke vil være tilfældet længere mod syd mellem Farum og Motorring 3.

  Hillerødmotorvejens forlængelse vil koste 830 mio. kroner.

  Høringsperioden løber til 1. december 2018, og herefter skal Folketinget endeligt tage stilling til, om projektet skal gennemføres.

  Det vurderes, at detailprojekteringen vil tage 1-2 år og anlægsperioden cirka 4 år.

  Der kører i dag mellem 20.000 og 38.000 køretøjer i døgnet på hverdage på strækningen.

  Læs meget mere på www.vvm-hillerod.vd.dk - her kan man også indsende bemærkninger og kommentarer.

  Kilde: Vejdirektoratet

Publiceret 01 November 2018 11:30