Sådan ser området omfattet af den eventuelle fredning ud. Illustration: Allerød Kommune

Sådan ser området omfattet af den eventuelle fredning ud. Illustration: Allerød Kommune

Fredning måske på vej for område nord for Bastrup Sø

Udvalg har godkendt plan for forløbet frem til beslutning om eventuel fredning

Af
Michael Braunstein

fredning Fredning af et område nord for Bastrup Sø er muligvis på vej. I hvert fald har Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget på sit møde 6. november godkendt en plan for forløbet frem til en beslutning om en eventuel fredning af området.

Udvalget har godkendt følgende:

'Der udarbejdes forslag til stinet i området, og de berørte lodsejere kontaktes personligt. Stinettet skal sikre, at der bliver adgang fra Lynge til stien langs Mølleåen, og at der bliver mulighed for at gå og cykle rundture i området. Hvis fredningen gennemføres, får ejerne erstatning for arealet.'

'I foråret 2019 afholdes borgermøde i Lynge om indholdet i en eventuel fredning. Alle er velkomne, men lodsejere og interesseorganisationer inviteres særskilt.'

'På baggrund af lodsejerkontakten og borgermødet udarbejdes et endeligt udkast til fredningsforslag, som forelægges udvalget i maj 2019. Udvalget/byrådet beslutter her om fredningen skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020.'

'Udvalget godkender grundlaget for den dialog, der skal forberede en sag om fredning af området.'

Samlet set skønnes fredningen at betyde en anlægsudgift på 2,15 mio. kr. i 2021 samt efterfølgende drift og vedligehold på ca. 115.000 kr. pr. år, oplyses det i udvalgets dagsorden.

Formålet med fredningen

Byrådet besluttede i oktober 2017, at Forvaltningen skulle indlede dialog med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om forberedelse af et beslutningsoplæg vedrørende eventuel fredning af området.

En eventuel fredning kan bl.a. sikre mod fremtidig råstofgravning, sikre oplevelsen af Mølleådalen og forbedre natur- og friluftsmuligheder, kan man læse i udvalgets dagsorden.

Her står der også, at i processen definerer DN og Allerød Kommune sammen forslag til formål, afgrænsning og konkrete bestemmelser, den anslåede økonomi forbundet med forslaget samt den videre proces.

I det fredningsforlag, Forvaltningen og DN arbejder med, indgår følgende formål med fredningen:

'At bevare og forbedre de landskabelige værdier tilknyttet det åbne kulturlandskab i området – herunder særligt at synliggøre de geologiske former omkring tunneldalssystemet. At sikre og forbedre offentlighedens rekreative muligheder. At bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv. At medvirke til at opnå gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne beliggende indenfor fredningen.

Publiceret 09 November 2018 11:15