Til mødet i Kultur- og Idrætsudvalget 26. november foreslår Forvaltningen, at denne oversigtstegning godkendes som grundlag for realisering af projektet, og at det forelægges musikskolens bestyrelse 'i forhold til hvilke elementer, der ønskes implementeret.' Illustration: Thing Brandt Landskab ApS

Til mødet i Kultur- og Idrætsudvalget 26. november foreslår Forvaltningen, at denne oversigtstegning godkendes som grundlag for realisering af projektet, og at det forelægges musikskolens bestyrelse 'i forhold til hvilke elementer, der ønskes implementeret.' Illustration: Thing Brandt Landskab ApS

Forventning: Fru Lunds Villa vil være revet ned i marts 2019

Forslag på bordet i Kultur- og Idrætsudvalget om at høre Allerød Musikskoles bestyrelse om planen for udearealerne

Af
Michael Braunstein

nedrivning 'Det forventes, at Billedskolen kan flytte ind på Musikskolen inden årsskiftet, og at Fru Lunds Villa vil være nedrevet marts 2019.'

Sådan står der i dagsordenen for mødet i Kultur- og Idrætsudvalget 26. november.

På mødet genoptager udvalget behandlingen af sagen om musikskolens udearealer. Udvalget besluttede i juni 2018 at udsætte behandlingen af den såkaldte 'Helhedsplan' for udearealerne, idet man ville vente på, at der var en afklaring på fremtiden for Fru Lunds Villa.

Den afklaring er der nu: Villaen - der huser musikskolens Billedskole - skal rives ned, fastholder parterne bag årets budgetforlig, nemlig 20 ud af 21 medlemmer af Allerød Byråd.

Der oplyses i dagsordenen for mødet 26. november, at arbejdet med udearealerne forventes afsluttet i juni 2019, idet eventuel plantning af træer muligvis først kan gennemføres i efteråret 2019.

Høring af bestyrelsen

Planen for udearealerne foreslår en række tiltag, blandt andet renovering af den eksisterende belægning, etablering af scene og muligheden for at etablere en 'musikhave' - 'Fru Lunds Have'.

'Musikskolens ledelse har godkendt projektet,' anføres det i dagsordenen, hvor det også noteres, at musiskolens bestyrelse offentligt har givet udtryk for, at man ikke ønsker en renovering af udearealerne.

'Det foreslås derfor, at Musikskolens bestyrelse høres om de forbedrende tiltag, der har været tænkt som en styrkelse af Musikskolen. Såfremt der ikke viser sig behov for alle eller dele af de afsatte midler, kan disse tilbageføres til kassen,' står der i dagsordenen.

To forslag ligger på udvalgets bord:

'Forslag 1: Udvalget godkender oplægget til udearealer, som grundlag for en høring af Musikskolens bestyrelse. Forvaltningen bemyndiges herefter til at gennemføre projektet eller et tilrettet evt. mindre projekt inden for det givne budget. Eventuelt overskydende midler tilfalder kassebeholdningen.'

'Forslag 2: Udvalget godkender oplægget til udearealer, som grundlag for en høring af bestyrelsen. Sagen behandles herefter igen af udvalget.'

Der er et restbudget på 777.750 kr. til færdiggørelse af projektet, fremgår det af dagsordenen.

Publiceret 21 November 2018 11:54