Udkast til en række afgørelser vedrørende Pankas' asfaltfabrik i Farremosen er nu udarbejdet og offentliggjort.

Udkast til en række afgørelser vedrørende Pankas' asfaltfabrik i Farremosen er nu udarbejdet og offentliggjort.

Udkast til afgørelser i høring: Pankas får ja til fabrik i Farremosen

Allerød Kommune har offentliggjort udkast til afgørelser og forventer endelige beslutninger i februar 2019

Af
Michael Braunstein

udkast Allerød Kommune har nu lavet udkast til en række afgørelser på ansøgninger fra Pankas A/S om at etablere en asfaltfabrik i erhvervsområdet Farremosen. Pankas får i udkastene ja til ansøgningerne, på visse vilkår og betingelser.

Udkastene til afgørelser er nu sendt i høring hos dem, som er part i sagen, forud for de endelige afgørelser.

I en pressemeddelelse oplyser kommunen, at man ud fra et ønske om offentlighed og åbenhed har valgt at offentliggøre udkastene til afgørelserne - samt de mange hundrede dokumenter og tilhørende bilag, som myndighedsbehandlingen bygger på - på kommunens hjemmeside.

Kommunen er som myndighed forpligtet til at behandle ansøgningerne og træffe afgørelse om, hvorvidt tilladelserne skal gives, anføres det i pressemeddelelsen.

Her oplyses det også, at udkast til afgørelser altid skal i partshøring i henhold til forvaltningsloven, at alle udkast til afgørelser er kvalitetssikret eksternt hos Cowi og Niras, og at partshøringen skal medvirke til at forbedre kommunens beslutningsgrundlag.

Ja til Pankas

Der foreligger udkast til afgørelser på ansøgninger om VVM screening, byggetilladelse, tilladelse til terrænregulering, miljøgodkendelse, tilslutningstilladelse og nedsivningstilladelse.

Når det gælder screeningen oplyses det i udkast til afgørelse, at Allerød Kommune på baggrund af den indsendte ansøgning har gennemført screeningen efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

'Kommunen har efter miljøvurderingslovens paragraf 21 truffet afgørelse om, at anlægget ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering,' hedder det i udkastet.

Der er ligeledes et udkast til tilladelse til at påbegynde byggearbejder, der omfatter asfaltanlæg, oplagshal på 1180 kvm., kontorbygning på 480 kvm. og støjvold.

Allerød Kommune meddeler desuden i et udkast miljøgodkendelse af asfaltfabrikken, og i et andet udkast får Pankas tilladelse til nedsivning af tagvand i to faskiner fra et samlet tagareal på 1525 kvm. - tagvandet kommer fra henholdsvis en mandskabsbygning med et tagareal på 300 kvm. og et overdækket oplag med et tagareal 1225 kvm., fremgår det.

Allerød Kommune gør i udkastene til afgørelser opmærksom på, at der verserer en retssag vedrørende gyldigheden af lokalplan 3-392 'Erhvervsområde ved Farremosen'. 'Etablering af virksomhed i Erhvervsområde Farremosen sker på denne baggrund på egen risiko,' anfører kommunen.

Høring til 19. december

Eventuelle kommentarer til de faktiske omstændigheder og eksterne faglige vurderinger, der fremgår af kommunens udkast til afgørelser, kan sendes til naturogmiljoe@alleroed.dk, står der i pressemeddelelsen.

Her oplyses det også, at partshøringen varer frem til 19. december 2018. 'Herefter myndighedsbehandler kommunen de indkomne høringssvar ud fra lovgivningen og plangrundlaget. I februar 2019 forventes de endelige afgørelser at foreligge,' meddeler kommunen.

Publiceret 27 November 2018 18:40