Fru Lunds Villa.

Fru Lunds Villa.

Borger om salg af Fru Lunds Villa: Det kan ikke betale sig for nogen

'Både kommunen og musikskolen vil være bedst tjent med at søge en anden løsning' mener Peter Stauning, der har kigget nærmere på den økonomiske side af sagen

villa 'Samlet er det min vurdering, at såvel Allerød Kommune som Musik- og Kulturskolen vil være bedst tjent med at søge en anden løsning end salget af Fru Lunds Villa. Et sådant alternativt forslag vil blive forelagt byrådet 13. december.'

Sådan skriver Peter Stauning i et indlæg til Allerød Nyt. Sammen med Bente Stauning står han bag forslaget om at dække driften af Fru Lunds Villa i tre år uden udgifter for Allerød Kommune - et forslag, der ligesom det nye udspil fra budgetforligspartierne om at sælge ejendommen står på dagsordenen for byrådets kommende møde.

'Forslaget er udgiftsneutralt i forhold til forligsbudgettet for 2019-2026, og det vil give tiltrængt arbejdsro for lærere og elever ved Musik- og Kulturskolen for så vidt angår Fru Lunds Villa,' anfører Peter Stauning.

'Er der en gevinst?'

Han mener, at udmeldingen fra forligspartierne om at bevare Fru Lunds Villa stemmer fint overens med indsigelserne mod nedrivning af villaen fra Museum Nordsjælland, Lokalhistorisk Arkiv & Forening, Center for Bygningsbevarelse og talrige borgere.

'Men det blev jo hurtigt tydeligt, at forligspartierne afviser samarbejde om at give engagerede elever og lærere og elever på Musik- og Kulturskolen de bedst mulige lokaleforhold, selv om det kunne ske i fuld overensstemmelse med det indgåede budgetforlig,' anfører Peter Stauning.

Han mener, at det naturligvis altid er ønskeligt, at 'bystyret ser på mulige økonomiske gevinster til kommunen,' men han stiller spørgsmålet: 'Er der i virkelighedens verden en sådan gevinst?'

Samlede udgifter på 740.000 kr.

Peter Stauning henviser til referatet fra byrådsmødet 22. februar 2018, hvor salgsmuligheden er undersøgt nærmere. Det oplyses, at Fru Lunds Villa vurderes til at have en salgsværdi på 2,1 mio. kr. ved almindeligt salg, mens den med en tinglyst deklaration om bevarelse af ejendommen i sin nuværende form vurderes til at kunne sælges til 1 mio. kr. Forligspartierne ønsker at sælge netop med den tinglyste deklaration.

'I referatet fra byrådsmødet er endvidere redegjort for forventede udgifter inden et salg overhovedet kan komme på tale,' skriver Peter Stauning.

Det handler om ændring af strømforsyning til anslået 100.000 kr., flytning af sirenemast til anslået 350.000 kr., udgifter til evt. fjernelse af f.eks. asfalt til 40.000 kr., omkostninger ved flytning af busskur, trappe m.m. til anslået 125.000 kr. samt andre udgifter i forbindelse med salget.

'De samlede udgifter forbundet med udbud og salg af ejendommen udgør således 740.000 kr. Hermed er den mulige økonomiske gevinst reduceret til 260.000 kr. uden garanti mod, at enkelte poster bliver større, og gevinsten tilsvarende mindre end anslået,' skriver Peter Stauning.

Lavere pris eller slet ikke noget salg?

'Men der er endnu flere faktorer at tage i betragtning. I sin bedømmelse af tilstanden af Fru Lunds Villa og forventede omkostninger ved nødvendige reparationer og vedligeholdelse er Forvaltningen i notat fra 29. maj 2018 kommet frem til et overslag,' påpeger Peter Stauning og fortsætter:

'Det hedder her: 'Ses der alene på, hvad der bør laves de næste par år for at sikre huset mod forfald og mindske risikoen for pludselige skader, er der opgjort arbejde på: Fundament og murkonstruktion skønnet til 115.000 kr, kloak skønnet til 100.000 kr., trappe og ydre døre til 50.000 kr. Udskiftning af taget skønnet til 500.000 kr. Samlet over de kommende 3 år ca. 765.000 kr. Frem til 2027 skal der under alle omstændigheder investeres minimum 1 mio. kr. i villaen og formentlig 1,8 mio. kr.''

'Forvaltningen anslår årlige driftsudgifter ved Fru Lunds villa på ca. 80.000 kr., altså i alt drift- og vedligeholdsudgifter på 335.000 kr/år. Hertil kommer et endnu uafklaret spørgsmål: Ejendomsskatter. Efter udstykningsplanen er ejendommens samlede grundareal på ca. 2000 kvm. Min vurdering vil være en samlet ejendomsskat på mellem 30.000 og 60.000 kr. pr. år. Men her må eksperter træde til. Der foreligger ingen officiel vurdering.'

'Så spørgsmålet er om disse betydelige udgifter - op mod 400.000 kr. pr. år - vil påvirke den mulige salgspris i nedadgående retning eller eventuelt helt forhindre et salg.'

Ligger tæt på musikskolen

Peter Stauning peger også på andre forhold, 'som kunne påvirke en mulig købers lyst til at erhverve Fru Lunds Villa.'

'Villaen ligger temmelig tæt på Musikskolen – specielt dens koncertsal. Den indbyrdes afstand er her ca. 4 meter. Skel-linien, som er vist i udstykningsplanen, ligger tæt op ad Fru Lunds Villa. Man kan muligvis flytte skel-linien til midten mellem bygningerne, men derved øges grundlaget for ejendomsbeskatningen af Fru Lunds Villa med ca. 100 kvm.'

Peter Stauning understreger, at alle oplysninger - når det ikke udtrykkeligt er anført, at der er tale om hans vurdering, er baseret på bilag til pkt. 5 i dagsorden for byrådsmøde 13. december 2018, og på Forvaltningens notat fra 29. maj 2018.

Publiceret 11 December 2018 09:20