Den nye institution i Blovstrød får plads til 150 børn og forventes at være klar til indflytning medio 2020. Temafoto

Den nye institution i Blovstrød får plads til 150 børn og forventes at være klar til indflytning medio 2020. Temafoto

Ja til udbud af ny børneinstitution i Blovstrød

Institutionen vil kunne rumme i alt 150 børn i alderen 0-6 år og forventes at være klar til indflytning medio 2020

Af
Michael Braunstein

udbud På anbefaling fra Forvaltningen, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget har Allerød Byråd 13. december besluttet, at der kan sættes gang i udbuddet af en ny børneinstitution i Blovstrød, den såkaldte 'Institution nr. 2'. Der er afsat 40 mio. kr. til etablering af institutionen.

Boligudbygningen af Blovstrød er i fuld gang, og af budgetforliget for 2017-2020 fremgår det, at kapacitetsudviklingen i Blovstrøds dagtilbud skal ske efter en samlet helhedsplan, og at denne skal udarbejdes gennem en bred inddragelse af interessenter.

Som en del af helhedsplanen er det besluttet at udvide den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet til i alt 300 pladser til børn i alderen 0-6 år.

Udvidelsen af kapaciteten er startet med byggeriet af 'Institution nr. 1' ved Byagervej og Kongevejen, hvor der bliver plads til 150 børn og legestue til dagplejen.

Det er herefter planen at nedrive Brumbassen og Tusindfryd, hvorpå 'Institution nr. 2' med plads til yderligere 150 børn opføres på arealet, idet institutionen forventes at være klar til indflytning medio 2020, kan man læse i byrådets dagsorden.

Fleksibel bygning i to plan

Der er udarbejdet udbudsmateriale for en institution i to plan, som placeres som en vinkelbygning, hvor den nuværende institution Tusindfryd ligger. Bygningen vil kunne anvendes fleksibelt, idet den indvendige indretning sker med lette vægge, således at bygningen med tiden også kan anvendes til andre formål, eksempelvis til indskoling eller andet, oplyses det.

I dagsordenen henvises til et byggeprogram, hvor der blandt andet står:

'Visionen for byggeriet har været at skabe en moderne sammenhængende institution, der såvel i arkitektur, indretning og udearealer bedst muligt understøtter de pædagogiske visioner i kommunen. Dette opnås blandt gennem følgende nøgle-elementer:'

'En stor legerampe, der fungerer som niveaufri adgang til 1. sal, men samtidigt også fungerer som attraktivt og kreativt legeareal, hvor der kan laves både små huler, legekasser og andre kreative elementer. Udformningen af adgangsrampen, giver de voksne et overblik over hele det nære udeareal, men giver samtidigt også mulighed for, at børn kan skabe små rum i det store.'

'Flere decentrale krybberum, der sikrer nem og nær adgang sovefaciliteter for de mindste i umiddelbar nærhed af selve bygningen, men placeret så der kan skabes ro, uden at det går ud over de øvrige aktiviteter i institutionen og på udearealerne.'

'En moderne udformning af bygningen, som bevarer en klar forbindelse med områdets historie gennem anvendelse af røde tegl på både facade og tag. Trods sine 1500 kvm. er bygningen lavere end de eksisterende bygninger. Udformningen og placeringen sikrer samtidigt optimale lysforhold både inde og ude.'

'En visionær og nytænkende indretning, der bygger på nyeste forskning på området, og som samtidigt understøtter de pædagogiske visioner. Dette indebærer, bl.a. at traditionelle 'stuer' er erstattet af mange mindre og spændende rum, der hver for sig kan rumme forskellige typer af aktiviteter, men som samtidigt sikrer at de voksne nemt kan bevare tilsyn og overblik.'

Høj kvalitet i læringsmiljøet

Om de pædagogiske visioner for den nye institution fremhæves det blandt andet i dagsordenen, at hovedtanken i bygningen er at skabe rum til høj kvalitet i læringsmiljøet.

'I forhold til viden om hvad der skaber de bedste læringsmiljøer for børnene, så er en af kvalitetsparametrene at skabe rum, hvor fælles fordybet opmærksomhed mellem børn og voksne er muligt.'

'I det nye hus skal der skabes god mulighed for at fordele sig i mindre grupper, der hvor børnene er. Bygningen er tegnet således, at der er udlagt flest mulige kvadratmeter til grupperummene, hvor børnene opholder sig størstedelen af tiden fremfor at have mange kvadratmeter i fællesområder, som bliver mindre brugt. I denne bygning planlægges det derfor, at grupperummene samles i tvillingestuer, der har tilknyttende fælles funktionsrum eksempelvis et bevægelsesrum. Det giver børnene mulighed for at anvende funktionsrummene i dagligdagen og skaber differentierede udfoldelsesmuligheder endog for meget små grupper, med nærværende voksne.'

Det oplyses i byrådets dagsorden, at brugerne på dialogmøder har 'udtrykt stor tilfredshed med forslaget, der udover at rumme stort set alle forhåndsønsker fra brugersiden også indeholder en række spændende nytænkende elementer, der understøtter den pædagogiske linje.'

Publiceret 02 January 2019 05:30