Der ligger tre forslag på bordet til fremtidig trafikal løsning for Søparken/Lyngevej, når Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget mødes 15. januar.

Der ligger tre forslag på bordet til fremtidig trafikal løsning for Søparken/Lyngevej, når Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget mødes 15. januar.

Trafikløsning for Søparken ved Lyngevej på dagsordenen

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal 15. januar tage stilling til den fremtidige løsning i krydset

Af
Michael Braunstein

trafikalt Efter en periode med forsøgsvis lukning af Søparken ved Lyngevej skal Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 15. januar drøfte, hvordan den fremtidige løsning i krydset skal være.

Baggrunden for forsøget er, at der gennem årene er sket flere uheld i krydset, og der har været mange henvendelser til kommunen om, at man som trafikant føler sig utryg i krydset.

I sagsfremstillingen på udvalgets dagsorden kan man læse, at lukningen blev etableret 1. juli 2018 med midlertidig skiltning og betonklodser.

'Vejlukning kan med fordel gøres permanent'

'Der er gennemført trafiktællinger før og under lukningen for at vurdere effekten. Herudover er der udført en trafikal analyse af ekstern trafiksikkerhedsekspert. Den samlede vurdering er, at vejlukningen med fordel kan gøres permanent,' står der i dagsordenen, der fortsætter:

'Ved en permanent vejlukning opnås et trebenet kryds, som generelt er mere trafiksikkert end et firbenet kryds. Desuden vil bilister fra Søparken Øst lettere kunne komme ud på Lyngevej, fordi de ikke skal forholde sig til biler fra Søparken Vest. Endelig flyttes et venstresving med dårlig oversigt fra Søparken Vest til Lyngsvinget, hvor oversigten kan gøres bedre.'

'Trafiktællinger før og under forsøget har vist, at trafikken er stort set uændret på flere veje i området som følge af vejlukningen. Kun på Lyngsvinget er der målt en øget trafik.'

I analysen peges på en række mindre tiltag, som kan supplere vejlukningen.

Forslag til andre løsninger

For at få tilbagemeldinger fra trafikanter, der dagligt færdes i krydset, er der skrevet til grundejerforeninger i området samt til Ravnsholtskolen med opfordring om at dele oplevelser og synspunkter vedrørende vejlukningen. Forvaltningen har modtaget 39 henvendelser, 'hvoraf mange indeholder forslag til andre løsninger end en vejlukning', oplyses det i dagsordenen, der fortsætter:

'Der er foreslået etablering af et signalreguleret kryds eller en rundkørsel. Desuden er der forslag om at ensrette den ene eller begge sider af Søparken, så der kun må køres ind fra Lyngevej til Søparken, men ikke ud. Endelig peger flere henvendelser på, at beskæring af beplantning vil give tilstrækkelig oversigt.'

Tre forslag på bordet

Der ligger tre forslag på udvalgets bord:

Forslag 1: Vejlukningen gøres permanent med plantning af træer og der suppleres med ovennævnte mindre tiltag til forbedring af trafiksikkerheden. Udgifter på anslået 75.000 kr. anbefales afholdt over Trafikpuljen 2019.

Forslag 2: Vejlukning fjernes og der gøres ikke yderligere.

Forslag 3: Der foretages en nærmere analyse af, om en rundkørsel eller en lysregulering med fordel kan etableres i stedet for. Den midlertidige lukning af Søparken Vest opretholdes og der suppleres med mindre tiltag til forbedring af trafiksikkerheden. Udgifter på 75.000 kr. til analyse og tiltag anbefales afholdt over Trafikpuljen 2019.

Forvaltningen anbefaler Forslag 1.

Publiceret 14 January 2019 05:30