I udkast til Fingerplan 2019 lægges der op til, at Farremosens status fortsætter uændret.

I udkast til Fingerplan 2019 lægges der op til, at Farremosens status fortsætter uændret.

Udkast til Fingerplan 2019: Ønsker imødekommes - men uændret status i Farremosen

Udkastet er sendt i høring til 21. marts

Af
Michael Braunstein

fingerplan I et udkast til Fingerplan 2019 lægges der op til at imødekomme ønsker fra en række kommuner, herunder Allerød.

For Allerøds vedkommende handler det ifølge Erhvervsministeriet om et erhvervsområde i Vassingerød og om grønne kiler. Når det gælder Farremosen er oplægget en uændret status.

Om området i Vassingerød siger ministeriet:

'Reservationen udvides så der på det reserverede areal, foruden virksomheder med særlige beliggenhedskrav, fremadrettet også kan planlægges for transport- og distributionserhverv. Ønske om at reducere omfanget af arealreservationen imødekommes ikke. Det bemærkes, at kommunen i deres planlægning kan foretage en inddeling (zonering) af området i zoner til virksomheder med forskellige grader af miljømæssig påvirkning af omgivelser.'

"Vi har fået lov at også bruge det nuværende erhvervsområde i Vassingerød til transport og logistik – det er i dag udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Det er jeg glad for, da arealet dermed får en bredere anvendelse," siger borgmester Karsten Längerich i en kommentar.

Grønne kiler

Erhvervsministeriet oplyser om grønne kiler:

'Der åbnes generelt mulighed for ændret planlægning for eksisterende ejendomme i grøn kile, så fx nedlagte skoler eller herregårde kan omdannes til fx erhverv, boliger, institutioner mv. Dette forudsætter, at de eksisterende bygninger repræsenterer en særlig samfundsmæssig, arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi, hvis langsigtede fastholdelse vurderes at kræve en ændret planlægning.'

Hertil siger Karsten Längerich:

"Jeg er tilfreds med at få frihedsgrader for eksisterende ejendomme i landzonene. Vi har ikke et konkret projekt i tankerne, men vi kender problemstillingen fra nabokommunerne, og er enige i behovet for fleksibilitet uden at give køb på landzonens kvaliteter."

Endelig oplyser ministeriet:

'Visse grønne kiler i Allerød Kommune tilrettes, så de passer med eksisterende kommuneplanrammer. Det betyder eksempelvis at mindre overlap mellem eksempelvis grønne kiler og erhvervsområder fjernes, så grænsen mellem arealerne på kortene er klar. Ønske om større reduktioner af grøn kile imødekommes ikke.'

"Jeg hilser også muligheden for tilretning af grønne kiler, så de passer med eksisterende planmæssige rammer, velkommen. Der er konkrete lodsejere, der vil få mere klarhed – og det er jeg glad for," lyder borgmesterens kommentar.

Uændret status for Farremosen

Når det gælder Farremosen er der i udspillet ikke lagt op til at imødekomme byrådets ønske om at ændre anvendelsen til kun at omfatte virksomheder indenfor transport og distribution.

I 'Udkast til Fingerplanen 2019', som er sendt i høring med høringsfrist 21. marts 2019, står der følgende:

'Udpegningen af Ny Vassingerød Nordøst/Farremosen (Allerød Kommune) videreføres i Fingerplan 2019 uændret fra Fingerplan 2013 og 2017.'

I oktober 2017 afsendte et enigt Allerød Byråd et brev til Erhvervsministeren. I brevet - der samtidig var byrådets høringssvar til 'Fingerplan - spor 2' - stod der: 'Allerød Kommune foreslår, at erhvervsområdet i Farremosen ikke længere er udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Allerød Kommune foreslår, at området fremover kun udlægges til transport- og distributionserhverv.'

"Jeg antager fortsat, at vi får et formelt svar fra ministeriet vedrørende Farremosen. Med formuleringen i udkastet tyder det dog på, at Farremosens status forbliver uændret," siger Karsten Längerich.

Publiceret 25 January 2019 17:45