'Overordnet placering af spor. Ikke detailfastlagt.' Sådan står der om denne illustration i et bilag til sagen om MTB-sporet på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden 4. februar.

'Overordnet placering af spor. Ikke detailfastlagt.' Sådan står der om denne illustration i et bilag til sagen om MTB-sporet på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden 4. februar.

Ønske: MTB-spor i Årtusindskifteskoven

Ønsket kommer fra LUI Mountainbikeklub

Af
Michael Braunstein

mtb LUI Mountainbikeklub (LUI MTB) har søgt om etablering af et MTB-spor i Årtusindeskifteskoven i Lynge. Sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget 4. februar.

Klubben ønsker at få tilladelse til anlæg af et spor i skoven uden for de etablerede grusstier, til anlæg af 'returspor' i naturhegnet langs fodboldbanerne og til anlæg af op til 10 små en meter høje og to meter brede bakker på den nordsydgående strækning øst for fodboldbanerne på idrætsanlæggets matrikel.

Ønsker lokalt spor

LUI MTB er en nystartet afdeling under Lynge Uggeløse IF, og klubben begrunder sin ansøgning med, at man ønsker at supplere de omkringliggende skoves MTB-muligheder med et lokalt spor ved Lynge Idrætsanlæg - med flere formål:

At skabe en supplerende aktivitet i de naturlige omgivelser omkring Lynge Idrætsanlæg, at kombinere hallens faciliteter med MTB-udøvelse, at etablere et grundlag for at kunne oprette hold med teknikøvelser tæt ved skole og hal specielt med fokus på ungdomsryttere, og at understøtte den fælles vision mellem DGI og DIF, som handler om, at 75 pct. af befolkningen skal være aktive i 2025.

Blandes med andre brugere

I sagsfremstillingen i udvalgets dagsorden konstateres det, at 'etablering af et MTB-spor i Årtusindskifteskoven vil betyde, at de nuværende brugere af skoven skal dele brugen af skoven med cyklister.' Og teksten fortsætter:

'Sporet er foreslået anlagt, så der tages hensyn til, at krydsningerne af stier sker samlet og kontrolleret. Etableres sporet vil det ikke kunne undgås, at andre skovgæster kan opleve det forstyrrende, at der kører cykler på tværs af stierne og mellem træerne i skoven. På samme måde kan mountainbike-kørsel på det åbne areal mellem skoven og den kommende spejderhytte opleves forstyrrende.'

'Klubben kan pålægges at sikre disciplin for egne ryttere, men sporet vil være frit tilgængeligt for alle brugere. Skoven er etableret som bynærskov med sigte på rekreativ anvendelse og har i dag mange forskellige brugere. MTB kørsel vurderes at have en forstyrrende effekt på fuglelivet især i yngleperioden.'

Godkendes en etablering af et MTB-spor i skoven skal der udarbejdes en skriftlig aftale med klubben, der beskriver, hvad der kan etableres og sikrer, at anlæg og drift er uden udgifter for kommunen, påpeges det.

Tre forslag på bordet

Der ligger tre forslag på udvalgets bord:

Forslag 1: Foreningens forslag om MTB-spor i Årtusindskifteskoven sendes i offentlig høring i fire uger, hvorefter sagen genoptages med de indkomne høringssvar. Godkendes projektet, forelægges udvalget en aftale mellem forening og kommune til godkendelse.

Forslag 2: Foreningens forslag om MTB-spor i Årtusindskifteskoven godkendes og udvalget forelægges en aftale mellem forening og kommune til godkendelse.

Forslag 3: Foreningens ansøgning om etablering af MTB-spor i Årtusindskifteskoven afvises.

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Publiceret 30 January 2019 14:30