Pankas får efter byrådsmødet i februar en række tilladelser i forbindelse med virksomhedens ønske om at opføre en asfaltfabrik i Farremosen, oplyser kommunen.

Pankas får efter byrådsmødet i februar en række tilladelser i forbindelse med virksomhedens ønske om at opføre en asfaltfabrik i Farremosen, oplyser kommunen.

Grønt lys til Pankas efter byrådsmøde

En række tilladelser vil blive meddelt efter byrådsmødet 28. februar, fremgår det af orientering til udvalg

Af
Michael Braunstein

asfaltfabrik Pankas får grønt lys - herunder byggetilladelse og miljøgodkendelse - til den ansøgte asfaltfabrik i Farremosen efter byrådsmødet 28. februar.

Det fremgår af en orientering på mødet i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 5. februar.

På udvalgets dagsorden oplyses det, at 'der vil blive meddelt følgende tilladelser: Screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt, byggetilladelse, tilladelse til terrænregulering, miljøgodkendelse, tilladelse til nedsivning af tagvand og tilladelse til tilledning af øvrigt overfladevand til offentlig kloak.'

Alle afgørelserne har været kvalitetssikret af eksterne konsulenter, og afgørelserne har været i partshøring, oplyses det.

'Asfaltværker er ikke længere omfattet af VVM-screeningsreglerne. Dog er dele af værket omfattet screeningsreglerne. Dette gælder bitumentanken, brugen af genbrugsasfalt og vandhåndteringen,' står der i orienteringen, der fortsætter:

'VVM-screeningsafgørelsen viser, at der ikke skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM). Et tidligere udkast til afgørelse indeholdt, at der skulle gennemføres VVM, fordi Pankas’ støjberegninger var mangelfulde. I partshøringsfasen trak Pankas deres ansøgning tilbage. Pankas har efterfølgende fremsendt en ny ansøgning inkl. støjberegninger, som er fyldestgørende, hvilket har ført til afgørelse om, at der ikke skal gennemføres VVM.'

Af orienteringen fremgår det også:

'Miljøgodkendelsen er bygget op omkring de standardvilkår, der er for asfaltanlæg. Der er stillet skrappe vilkår til oplag af nedknust asfalt, parkering af køretøjer og inspektion af de befæstede arealer.'

'Tilslutningstilladelsen giver tilladelse til at overfladevand, der er renset til de nationalt fastsatte miljøkvalitetskrav, kan forsinkes og ledes til mosen Farremosen.'

'Alle afgørelserne, med undtagelse af nedsivningstilladelsen, kan påklages af virksomheden, en række foreninger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,' oplyses det.

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning. 'Der er tale om en faglig myndighedsafgørelse,' bemærkes det.

Publiceret 08 February 2019 07:15