'Kommunernes betaling til regionerne for færdigbehandlede patienter blev fastlagt i sundhedsloven for mange år siden,' skriver Ældre Sagens ældrepolitiske udvalg i et indlæg. Temafoto

'Kommunernes betaling til regionerne for færdigbehandlede patienter blev fastlagt i sundhedsloven for mange år siden,' skriver Ældre Sagens ældrepolitiske udvalg i et indlæg. Temafoto

Ældre Sagen: 'Intet overraskende i at Allerød får flere udgifter til sundhed'

Ældrepolitisk udvalg undrer sig over borgmesters reaktion

Af
Michael Braunstein

sundhed 'Sammenfattende er der intet overraskende i, at Allerød Kommune, i lighed med alle andre kommuner i landet, får flere og flere udgifter til sundhedsvæsenet.'

Sådan skriver Ældre Sagens ældrepolitiske udvalg i et indlæg til Allerød Nyt.

Indlægget er en kommentar til en artikel i Allerød Nyt 5. februar, hvor Allerøds borgmester, Karsten Längerich, råber vagt i gevær, efter at Allerød Kommunes udgifter til sygehuse er steget med 15 mio. kr. i perioden 2017-2019.

'Borgmesteren var "dybt forundret over, hvordan styringen af dette område var sat sammen". Vi i Ældre Sagens ældrepolitiske udvalg undrer os over, at det kan komme bag på borgmesteren. Kommunernes betaling til regionerne for færdigbehandlede patienter blev fastlagt i sundhedsloven for mange år siden,' hedder det i indlægget.

'Kendt i flere år'

Ældre Sagens udvalg gør opmærksom på, at sengedagstaksten i 2016 blev væsentligt forhøjet, fordi – ifølge en pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet – 'Alt for mange patienter, der er færdige med deres behandling på sygehusene, må ligge og vente i dage- eller ugevis på at blive udskrevet, fordi kommunerne ikke sørger for at have de fornødne pleje- og behandlingstilbud klar til dem.'

Udvalget anfører, at kommunen ifølge Sundheds- og Ældreministeriet månedligt modtager en foreløbig opgørelse af betalingsomfanget.

'For at sikre den bedst mulige kommunikation mellem hospitalerne og kommunerne mhp på at sikre optimale behandlings- og plejeforløb indgik kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden 4. oktober 2016 en aftale om indlæggelser og udskrivninger i somatikken,' hedder det i indlægget, der konstaterer:

'Reglerne for kommunens betaling for færdigbehandlede patienter på hospitalerne og kommunikationsaftalen mellem hospitalerne og kommunerne har med andre ord været kendt i flere år.'

'Allerød skal tage sig af flere'

Ældre Sagens ældrepolitiske udvalg påpeger, at hospitalerne i Region Hovedstaden gennem mange år har arbejdet målbevidst på at reducere den gennemsnitlige indlæggelsestid.

'Dette giver naturligvis anledning til, at Allerød kommune skal tage sig af flere borgere, som lægerne på hospitalerne har erklæret færdigbehandlet, men som ikke har tilstrækkeligt med ressourcer til at klare sig i eget hjem,' lyder det i indlægget, der fortsætter:

'Der må samtidig på grund af et stigende antal ældre i Allerød Kommune forventes et stadig større antal borgere, som ikke umiddelbart efter færdigbehandling kan udskrives til eget hjem.'

'Kommunen skal med andre ord være parat til at tage sig af plejen på et højt nationalt fagligt niveau af et stigende antal borgere, hvad enten de kommer fra egen hjem eller fra hospitalerne.'

'Ikke overraskende'

Når Ældre Sagen ikke finder udviklingen overraskende begrundes det blandt andet sådan:

'Der bliver flere og flere ældre borgere med begrænsede ressourcer. Borgerne i Allerød forlanger naturligvis samme kvalitets- og sikkerhedsniveau på sygehusene og ved kommunal foranstaltning som borgerne i andre kommuner. Borgerne har krav på, at kommunen umiddelbart stiller de fornødne pleje- og behandlingstilbud til rådighed uanset om borgeren kommer fra eget hjem eller hospitalet. Det kræver naturligvis, at kommunen ansætter tilstrækkeligt plejepersonale med de fornødne faglige kompetencer.'

'Der sker generelt en stigning i prisen på diagnostik og behandling pga. den teknologiske udvikling i sundhedsvæsenet. Der gennemføres derfor stadig mere diagnostik og behandling på højt niveau hos de praktiserende læger og på hospitalerne, hvilket utvivlsomt har været en meget væsentlig medvirkende faktor for stigningen i borgernes forventede restlevetid og livskvalitet.'

Det ældrepolitiske udvalg slutter:

'Borgerne forventer naturligvis, at også kommunalpolitikerne i Allerød i tilstrækkeligt omfang tager højde for alle de beskrevne aktivitetsændringer i de kommende budgetter.'

Publiceret 12 February 2019 08:30