'Lynge Overdrev Vandværk ønsker ikke at spille hasard med vores drikkevandsressourcer, og håber, at Allerød Kommune heller ikke vil gøre det,' skriver vandværket i et åbent brev til Allerød Byråd om Pankas' asfaltfabrik i Farremosen.

'Lynge Overdrev Vandværk ønsker ikke at spille hasard med vores drikkevandsressourcer, og håber, at Allerød Kommune heller ikke vil gøre det,' skriver vandværket i et åbent brev til Allerød Byråd om Pankas' asfaltfabrik i Farremosen.

Vandværk protesterer stadig mod godkendelse af Pankas

Lynge Overdrev Vandværk frygter, at asfaltfabrik vil påvirke miljøet og fremtidige drikkevandsressourcer væsentligt

Af
Michael Braunstein

protest Bestyrelsen for Lynge Overdrev Vandværk fraråder i et åbent brev entydigt Allerød Byråd at tillade etableringen af Pankas' asfaltfabrik i Farremosen 'uden en dybdegående miljøkonsekvensvurdering.'

Det åbne brev er sendt til byrådet forud for byrådsmødet 28. februar, hvor en række tilladelser til asfaltfabrikken er på dagsordenen.

Vandværksbestyrelsen peger blandt andet på, at datagrundlaget - det vil sige viden om geologi og vandets strømning - er 'yderst mangelfuldt'.

'Der er ikke tilvejebragt nye data siden sidst. Dette har vandværket med ekspertbistand fra GEUS1 påpeget overfor Allerød Kommune. Vandværket har foreslået datagrundlaget forbedret med krav om bedre dokumentation fra ansøgers side vedr. vandets strømning på lokaliteten. Dette kan let foretages med udførelse af nogle få boringer til vandspejlet. Dette er ikke sket, hvorfor videns- og beslutningsgrundlaget efter vandværkets mening stadig er alt for ringe,' hedder det i det åbne brev.

Bestyrelsen fremhæver, at Farremosen ligger i et såkaldt Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

'Vandværket kan på ingen måde se, hvordan Allerød Kommune kan forsvare at lægge en asfaltfabrik i et OSD så nær flere almene drikkevandsindvindinger,' skriver bestyrelsen og fortsætter:

'Vandværket blev ikke hørt, da byrådet ændrede en enkelt side i lokalplanen for Farremosen, og der derved blev åbnet op for forurenende virksomheder i området. Siden har Allerød Kommune fortalt vandværket i klare vendinger, at kommunens vandforsyninger ikke er høringsberettigede. Sågar er vandværket de få gange vi har været til møder blevet mødt af embedsfolk, som hverken godtager eller begrunder, hvorfor de blankt tilsidesætter de eksterne ekspertudsagn, vandværket har fremlagt fra GEUS. Vandværket er i den grad uenig med Allerød Kommune i, at vandværket ikke har særlige interesser som gør, at vandværket burde høres.'

'Spil ikke hasard'

Lynge Overdrev Vandværk oplyser, at 'Allerød Kommune har overfor vandværket påstået, at en asfaltfabrik ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt.'

'Vandværket har lavet et lille check på nogle af Pankas nuværende fabriksgrunde og materialeoplag, og det viser et klart andet billede. Hvis byrådet har fået en anden opgørelse, som underbygger kommunens påstand, vil vandværket gerne se denne,' hedder det i det åbne brev, der fortsætter:

'Det bemærkes, at de påtænkte 15 % 'nedbrudte genbrugsasfalt' vil indeholde asfalt fra før 1976, hvorfor det vil kunne frigive de kræftfremkaldende phenoler og andre forureningskomponenter fra tjærestoffer, som anvendtes dengang.'

'Vandværket har forespurgt, om Allerød Kommune påtænker jævnlige prøvetagninger af den nedbrudte genbrugsasfalt for at sikre mod bl.a. phenoler, men dette fremgår ikke af materialet som ligger på kommunens hjemmeside.'

Lynge Overdrev Vandværk gør opmærksom på, at hvis en potentiel forurening fra Farremosen ikke skulle strømme mod vandværkets indvindingsboringer, findes der flere omkringliggende vandindvindinger, som forureningen i stedet vil strømme imod.

'Lynge Overdrev Vandværk har nærlæst alt det offentliggjorte materiale og kan notere sig, at der ikke er udført yderligere undersøgelser eller på anden måde fremkommet forbedret datagrundlag vedr. vurderingen af trusler mod, eller strømningsretningen af, grundvandet,' hedder det i det åbne brev, der fortsætter:

'Vandværket er heller ikke tryg ved anlægget eller de krav som stilles i miljøgodkendelsen af Pankas A/S.

Vandværkets indsigelser og holdning står stadig ved magt. Vi anser datagrundlaget for alt for sparsomt og usikkert, og er stadig af den overbevisning, at et anlæg som forventes at anvende mange tusinde tons potentielt tjæreholdigt genbrugsasfalt, er alt for risikofyldt at placere i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser.'

'Vandværket frygter, at anlægget vil påvirke miljøet og vores fremtidige drikkevandsressourcer væsentligt. Lynge Overdrev Vandværk ønsker ikke at spille hasard med vores drikkevandsressourcer, og håber, at Allerød Kommune heller ikke vil gøre det,' slutter brevet.

Publiceret 26 February 2019 06:20