Ejeren af Bjarkesvej 4 - tæt på Allerød Rådhus - er interesseret i at opføre boliger på arealet.

Ejeren af Bjarkesvej 4 - tæt på Allerød Rådhus - er interesseret i at opføre boliger på arealet.

Ansøgning: Boliger på Bjarkesvej 4

Ejeren af ubebygget erhvervsgrund er interesseret i at opføre 30-40 boliger

Af
Michael Braunstein

boligprojekt Ejeren af Bjarkesvej 4 har søgt Allerød Kommune om at få ændret kommuneplanrammen for området fra erhverv til boligbebyggelse, da ejeren er interesseret i at opføre boliger på ejendommen.

Med henblik på indstilling til byrådet skal Økonomiudvalget 19. marts tage stilling til, om der skal arbejdes videre med et boligprojekt og indkaldes idéer og forslag med henblik på at lave et kommuneplantillæg, der udlægger området til boligformål.

Bjarkesvej 4 har i mere end 20 år været udlagt til erhvervsformål, uden at der er blevet bygget på grunden, oplyses det i Økonomiudvalgets dagsorden.

Her fremgår det også, at ejeren ønsker at opføre boliger i form af en forholdsvis tæt bebygget tæt-lav bebyggelse i to-tre etager med en højde på maksimalt 13 meter og med en bebyggelsesprocent for hele området på maksimalt 60 pct. Det forventes at der vil kunne etableres i omegnen af 30-40 boliger.

Øst for ejendommen ligger Allerød Gymnasium, mod nord ligger der en gang- og cykelsti og en større erhvervsvirksomhed, mod vest ligger Allerød Rådhus og mod syd et grønt område med en sø - et regnvandsbassin - der er beskyttet efter par. 3 i naturbeskyttelsesloven, hedder det.

Ejendommen er den sidste større ubebyggede matrikel i Engholm Erhvervsområde, der er udlagt til virksomheder uden væsentlige miljøgener.

På forhånd anbefaler forvaltningen, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der arbejdes videre med et boligprojekt på området og indkaldes idéer og forslag efter planlovens par. 23c til det videre planlægningsarbejde, med henblik på at lave et kommuneplantillæg.

Publiceret 15 March 2019 08:30