Axel Nielsen har begæret sagen i byrådet.

Axel Nielsen har begæret sagen i byrådet.

Varmtvandsbassin begæret i byrådet af Konservative

Partiet ønsker driftsudgift tilbage på budgettet

Af
Michael Braunstein

varmtvandsbassin 'Forvaltningen har tidligere skønnet en nettodriftsudgift til det aftalte varmtvandsbassin på 0,5 mio. kr. årligt, hvilket beløb der også tidligere har været budgetteret med. I budget 2019 blev beløbet midlertidig fjernet, da der ikke var udsigt til, at varmtvandsbassinnet kom i drift i 2019. Konservative ønsker nettodriftsudgiften til varmtvandsbassinnet tilbageført budgettet, og forvaltningen bedes samtidig komme med et opdateret skøn over evt. nettodriftsudgifter.'

Sådan lyder et udspil fra Det Konservative Folkeparti, der har fremsat ønsket forud for budgetforhandlingerne for 2020–2027.

Ønsket blev behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget 3. juni, hvor der blev stemt om, hvorvidt udvalget skulle tage Forvaltningens orientering til efterretning og henlægge sagen.

Et flertal besående af Viggo Janum, Vores Allerød, Merete Kjølholm, Radikale Venstre, Esben Buchwald, Venstre, og Theodore Gbouable, Socialdemokratiet, stemte for.

Imod stemte Axel Nielsen, Konservative, og han begærede sagen i byrådet.

Af dagsordenen fremgår det, at forvaltningen oplyser følgende:

'Det oprindelige skøn over driftsudgifterne er taget fra et større varmtvandsbassin, der er etableret i Svendborg, hvor udgiften er justeret ned i forhold til den valgte størrelse på Engholm. En vurdering af driftsudgifterne udført af ekstern konsulent på det foreliggende grundlag skønnes at koste ca. 30.000 kr.'

'Ønskes et detaljeret skøn skal den forventede brug af bassinet konkretiseres nærmere i forhold til brugergrupper og antal, og der skal tages udgangspunkt i et konkret teknisk setup. En analyse af driftsudgifter til varmtvandsbassin vurderes at være noget dyre - skønsmæssigt 100.000 kr.

Publiceret 10 June 2019 07:15