Få overblikket over de kommunale vejarbejder i artiklen. Modelfoto

Få overblikket over de kommunale vejarbejder i artiklen. Modelfoto smuki - stock.adobe.com

Få overblikket: Her graver kommunen i løbet af sommeren

Nye cykelstier, ny vejbelysning og lukning af vej. Der er gang i vejarbejderne rundt omkring i kommunen i løbet af sommeren.

Der er gang i en del vejarbejder rundt omkring i kommunen i løbet af sommeren.

Allerød Kommune har udarbejdet en oversigt over, hvor der graves (og hvorfor der graves), og den kan du se her:

Kirkestien i Det nye Blovstrød

Hen over sommeren anlægges ny sti fra Kongevejen ned gennem området ved Drabæk Huse og Frugtlunden. Kirkestien anlægges som en tre meter bred asfalteret fællessti. Ved siden af stien etableres der en stenfaskine i den ene side og stibelysning i den anden side. Disse skifter dog side omkring Frugtlunden 44, for at vand fra terræn, så vidt muligt ikke ender i Dræbæk Huse. Stien vil være helt færdig medio september 2019.

Teglskoven ny vej

Ved Sortemosevej anlægges en ny adgangsvej og cykelsti til det nye boligområde Teglskoven. Vejen, som kommer til at hedde Teglværk Alle, har været under anlæg de sidste par måneder og forventes at være færdig primo august.

Blovstrød Skole

Ved Blovstrød Skole forbedres cykelstierne. Der etableres en ny sti fra Kærvej til skolegården, og stien, der går på tværs af det grønne område ved Gadekæret, får ny belægning, ændret forløb og udvides. Tidligere på året er cykelparkeringen på skolen blevet forbedret. Alle tiltag sker med baggrund i en undersøgelse af trafikforholdene ved Blovstrød Skole.

Lyngevej-Søparken

Ved krydset mellem Lyngevej og Søparken, er det besluttet at den vestlig overkørsel mod Søparken skal lukkes permanent. Her udføres over sommeren anlægsarbejde i forhold til en permanent lukning. Der vil blive etableret træer, så lukningen er synlig, og chaussestensoverkørslen omlægges til gennemgående cykelsti og fortov.

Renovering af vejbelysning

Allerød Kommune udskifter 143 gadelamper til LED-belysning for at spare på energien og give et bedre lys på vejarealerne. Ørsted står for renoveringen, som pågår hen over sommeren og hen til slutningen af august 2019.

Trafiksanering af rundkørsler

For at forbedre trafiksikkerheden i kommunens rundkørsler, etableres der bump ved indkørsel til rundkørslerne. Dette er tidligere gjort ved rundkørslen Banevang-Tokkekøbvej og rundkørslen Kollerødvej-Rådhusvej. Nu etableres der også bump ved rundkørslerne Banevang-Amtsvej og Amtsvej-Allerød Stationsvej. Bumpene skal især hjælpe til at sikre cyklisterne bedre mod bilister, der kommer med for høj fart gennem rundkørslen.

mw

Publiceret 08 July 2019 15:48