Der er ikke grund til at sætte spørgsmålstegn ved plangrundlaget for Farremosen, mener borgmester Karsten Längerich.

Der er ikke grund til at sætte spørgsmålstegn ved plangrundlaget for Farremosen, mener borgmester Karsten Längerich.

Längerich: "Kommuneplaner og lokalplaner for Farremosen er lovlige"

"Der er ikke grund til at sætte spørgsmålstegn ved plangrundlaget for Farremosen," siger borgmesteren efter svar fra Forvaltningen på spørgsmål fra Erik Lund

Af
Michael Braunstein

farremosen "Som borgmester noterer jeg mig, at der endnu en gang ikke er grund til at sætte spørgsmålstegn ved plangrundlaget for Farremosen. De kommuneplaner og lokalplaner som blev vedtaget er lovlige, og sammen med Fingerplanen er de udgangspunktet for de myndighedsafgørelser, som kommunens forvaltning træffer. Jeg vil derfor opfordre til, at modstanden mod erhvervsområdet tager udgangspunkt i politiske ønsker, i stedet for at jagte en juridisk halmstrå, som bliver og mere og mere tyndt og som er meget ressourcekrævende for kommunen."

Sådan siger borgmester Karsten Längerich efter et svar fra den kommunale forvaltning på spørgsmål fra det konservative byrådsmedlem, tidligere borgmester Erik Lund.

I svaret fra forvaltningen hedder det blandt andet:

'Der har her i avisen været omtale af en mail fra miljø- og fødevareministeren, som handler om erhvervsområdet ved Farremosen. Af ministerens svar fremgår, at ministeriet ikke har krævet en grundvandsredegørelse. Allerød Kommune har imidlertid udarbejdet en grundvandsredegørelse forud for vedtagelsen af kommuneplan 2013, hvor erhvervsområdet ved Farremosen blev udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport- og distributionsvirksomheder. Grundvandsredegørelsen ligger på kommunens hjemmeside. Forvaltningen har kontaktet ministeriet og gjort dem opmærksom herpå.'

Svar fra minister

Erik Lund havde bedt borgmester og forvaltning om "en grundig redegørelse for, at virksomheder der udgør en trussel mod grundvandet, efter forvaltningens opfattelse, alligevel kan etablere sig på området i Farremosen, når Miljø- og fødevareministeren så klart skriver, at det kan de ikke."

Det skete med henvisning til et svar fra Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til formanden for Folketingets Miljø- og fødevareudvalg, Pia Adelsteen.

I svaret skriver ministeren blandt andet, at 'såfremt virksomhedstyper og anlæg i planområdet medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet, skal det være godtgjort i en såkaldt grundvandsredegørelse. Miljøstyrelsen har ikke bedt Allerød Kommune om en grundvandsredegørelse, da det fremgår af planerne, at der ikke inden for området kan etableres virksomheder eller anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet.'

Erik Lund udtalte i den forbindelse blandt andet, at "det bliver tydeligere og tydeligere, at byrådet burde have nedlagt et paragraf 14-forbud samt have iværksat en uvildig undersøgelse af hele Farremose-sagen."

"Lund var borgmester i 2013"

Karsten Längerich påpeger, at Erik Lund burde kende svaret på de spørgsmål, han stiller.

"Erik Lund var borgmester i 2013, da kommuneplanen blev vedtaget og grundvandsredegørelsen blev udarbejdet. Han var selv med til at udpege Farremosen, og han var formand for Miljøudvalget i 2017, da lokalplanen blev vedtaget," siger borgmesteren.

Uddrag af Forvaltningens svar

    'Der er i 2017 vedtaget en lokalplan, hvor det fremgår, at der ikke inden for lokalplanområdet kan etableres virksomheder eller anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet. Det er ministeriet og kommunen således enige om. Alle virksomheder, der vil etablere sig i området, kender denne bestemmelse og ved, at de skal dokumentere, at de kan overholde lokalplanen.'

    'Det fremgår også af avisomtalen, at Miljøstyrelsen skulle have en 'forbudsliste' med virksomheder, som ikke må ligge i områder med særlige drikkevandsinteresser. Det er ikke tilfældet. I Miljøministeriets vejledning fra december 2016 står, at: 'Der er generelt ikke grundlag for en forbudsliste for virksomhedstyper ved udlæg af arealer i kommune- og lokalplaner.'

    'Misforståelsen omkring 'forbudslisten' stammer formentlig fra tidligere statslige vandplaner for 2009-2015, som bortfaldt 1. juli 2016. Her var der en 'forbudsliste' med 6 typer af virksomheder/anlæg, som dengang ikke måtte lægges i områder med særlige drikkevandsinteresser. Hovedparten af de virksomheder, der har søgt om at etablere sig i erhvervsområdet ved Farremosen, er ikke typer, som stod på denne gamle liste.'

    'For de konkrete virksomheder sker reguleringen i dag gennem miljøgodkendelser, spildevandstilladelser, nedsivningstilladelse og byggetilladelser. Her stilles der krav om dokumentation og overholdelse af en lang række vilkår til anlæg, indretning og kontroller, som sikrer, at alle gældende regler, grænseværdier mv. overholdes. Herunder at virksomhederne anlægges, så de ikke udgør en trussel mod grundvandet, som krævet i lokalplanen.'

    'Der er indkommet ansøgninger om miljøgodkendelse mv. fra flere virksomheder, der er ved at etablere sig i erhvervsområdet, men der er endnu ikke givet nogen miljøgodkendelser.'

Kilde: Karsten Längerich

Publiceret 19 September 2018 16:30