'Motorvejen etableres som en 4-sporet motorvej med 110 km/t. Den eksisterende vej bibeholdes som den ene fremtidige vejside, og udvidelsen til motorvej sker hovedsageligt på den østlige side,' skriver Vejdirektoratet.

'Motorvejen etableres som en 4-sporet motorvej med 110 km/t. Den eksisterende vej bibeholdes som den ene fremtidige vejside, og udvidelsen til motorvej sker hovedsageligt på den østlige side,' skriver Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet: Mindre støj hvis Hillerødmotorvejen forlænges

'Når støjpåvirkningen fra motorvejsprojektet sammenlignes med en fremtidig situation i 2025 uden motorvej, vil den samlede støjbelastning blive lidt mindre,' konstaterer direktoratet

Af
Michael Braunstein

motorvej 'Når støjpåvirkningen fra motorvejsprojektet sammenlignes med en fremtidig situation i 2025 uden motorvej, vil den samlede støjbelastning blive lidt mindre.'

Det skriver Vejdirektoratet i en sammenfatning af VVM-undersøgelsen om Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød.

'Udbygning til motorvej betyder, at støjbelastningen fra trafikken vil stige,' skriver Vejdirektoratet, der anfører, at 'støjen fra bilerne vil blive forøget med 2-3 dB.'

Fem kilometer støjskærm

Derfor er der indarbejdet støjdæmpende indsatser i motorvejsprojektet, som skal afværge den øgede støjpåvirkning:

'Der vil i alt blive opsat knap 5 km. støjskærm samtidig med at den eksisterende støjvold ved Søparken i Allerød vil blive forhøjet og rykket tættere på motorvejen. Endvidere vil der blive anvendt en støjreducerende belægning på motorvejen. Støjskærmene vil alle steder være udformet med absorberende overflade mod vejen, så støjen ikke reflekteres til naboer på den modsatte side af vejen,' skriver Vejdirektoratet og fortsætter:

'Der vil være lidt flere boliger i de høje støjintervaller, da støjafskærmningen er placeret ved de boligområder, hvor udbygningen vil medføre den største påvirkning. Der vil dog stadig være boliger langs strækningen, hvor støjniveauet vil stige. Mange boliger i det laveste støjinterval vil opleve en støjreduktion.'

Vejdirektoratet oplyser, at der i dag er 305 støjbelastede boliger på strækningen. Det antal vil stige til 532 i år 2025, hvis man ikke udbygger motortrafikvejen. Hvis man derimod ombygger motortrafikvejen til motorvej vil 376 boliger påvirkes af støj i 2025.

De boliger, der belastet med støj over 63 dB efter motorvejen er åbnet, får normalt tilbudt tilskud til støjisolering. Det kan være boliger, hvor det ikke er muligt at opsætte støjafskærmning eller hvor en støjskærm/vold ikke har en tilstrækkelig effekt, skriver direktoratet.

På denne illustration fra Vejdirektoratets sammenfatning af VVM-undersøgelsen opereres der med udbygning af den eksisterende jordvold ved Søparken til cirka ni meters højde. Der angives også dimensioner på støjskærme ved Farremosen, Røglevej og Rørmosen.

På denne illustration fra Vejdirektoratets sammenfatning af VVM-undersøgelsen opereres der med udbygning af den eksisterende jordvold ved Søparken til cirka ni meters højde. Der angives også dimensioner på støjskærme ved Farremosen, Røglevej og Rørmosen.

Eksisterende vej bibeholdes

I VVM-redegørelsen om ombygning af motortrafikvejen til 830 millioner kroner fremgår det, at vejen er forberedt til udvidelsen.

'Motorvejen etableres som en 4-sporet motorvej med 110 km/t. Den eksisterende vej bibeholdes som den ene fremtidige vejside, og udvidelsen til motorvej sker hovedsageligt på den østlige side, hvor der er plads under de eksisterende broer. Den fremtidige motorvej vil være forberedt til en eventuel senere udvidelse til en 6-sporet motorvej (ind mod midterrabatten) frem til Herredvejen, uden at skulle ombygge broerne for de overførte veje,' hedder det i redegørelsen.

Etablering af motorvejen vil kunne ske uden større gener for trafikafviklingen i anlægsperioden på cirka fire år, fastslås det.

Mere trafik end i dag

Der kører i dag mellem 20.000 og 38.000 køretøjer i døgnet på hverdage på strækningen. De største trafikmængder findes ved Allerød og mellem Hillerød Ø og Hillerød S.

'Trafikken på strækningen mellem Hillerød og Allerød vil i 2025 være større end i dag. Det gælder både hvis vejen mellem Allerød og Hillerød udvides til motorvej, og hvis den ikke gør,' skriver Vejdirektoratet.

Som et eksempel nævnes det, at der mellem Kollerødvej og Nymøllevej i dag på hverdage kører 37.200 køretøjer. Hvis vejen ikke udvides, siger prognosen for 2025 46.800 køretøjer, og hvis vejen udvides til motorvej lyder prognosen for 2025 på 58.400 køretøjer.

Bilisterne vil opleve betydelige rejsetidsbesparelser efter udvidelse til motorvej. I gennemsnit kan man spare tre minutter for hver tur mellem Hillerød og Allerød. I myldretiden er besparelsen endnu større, her vil en tur være seks minutter kortere, fremgår det af materialet.

Her fremhæves det også, at ombygningen til motorvej forventes at betyde omtrent en halvering af de registrerede personskadeulykker og personskader.

Bredere faunapassage ved Kollerød Å

Om miljøpåvirkningerne hedder det, at de generelt vil være begrænsede. Der vil blive etableret afværgeforanstaltninger for at modvirke de påvirkninger af miljøet og naturen, som måtte forekomme.

For at kompensere, eller helt at undgå væsentlige negative påvirkninger af biodiversiteten er der foreslået en række tiltag, som skal medvirke til at sikre beskyttede arter og naturområders tilstand også efter udvidelse til motorvej. Blandt disse tiltag er etablering af en bredere faunapassage i tilknytning til Kollerød Å.

    VVM-undersøgelsen er i høring fra 1. oktober og frem til 1. december 2018, og Vejdirektoratet præsenterer undersøgelsens resultater digitalt via hjemmesiden www.vvm-hillerod.vd.dk.

    Der holdes borgermøder i lokalområdet, hvor Vejdirektoratet vil præsentere resultatet af VVM-undersøgelsen.

    Når den offentlige høring er afsluttet, behandler Vejdirektoratet høringssvarene. Herefter udarbejdes en indstilling til transport-, bygnings- og boligministeren med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen.

Publiceret 26 September 2018 12:07