'Der er ingen seriøs analyse af muligheder for at nogle at de bilpendlere, der nu kører i bil med en gennemsnitsbelægning på 1,05 person pr. bil, kunne tilbydes transport med kapacitetsstærke kollektive transportmidler,' mener NOAH-Trafik.

'Der er ingen seriøs analyse af muligheder for at nogle at de bilpendlere, der nu kører i bil med en gennemsnitsbelægning på 1,05 person pr. bil, kunne tilbydes transport med kapacitetsstærke kollektive transportmidler,' mener NOAH-Trafik.

NOAH: 'VVM-undersøgelse har store mangler'

'Den er ikke et brugbart redskab som grundlag for en beslutning om anlæg af en motorvej mellem Allerød og Hillerød,' skriver miljøorganisationen i et høringssvar

vvm 'Ved gennemgang af VVM-undersøgelsen har vi fundet så store mangler, at den ikke er et brugbart redskab som grundlag for en beslutning om anlæg af en motorvej på strækningen. Vi må opfordre Folketinget til sørge for, at der tilvejebringes et ordentligt beslutningsgrundlag, gerne med uafhængige trafikeksperter fra udlandet, inden man kaster sig ud i et motorvejsprojekt, der vil forøge bilpresset mod Storkøbenhavn, skabe store støjproblemer, øge klimabelastningen, suge passagerer ud af den kollektive trafik og koste omkring 900 millioner skattekroner.'

Sådan skriver den danske miljøorganisation NOAH's gruppe NOAH-Trafik i et høringssvar om VVM-undersøgelsen vedrørende en eventuel udvidelse af motortrafikvejen mellem Allerød og Hillerød til motorvej.

NOAH-Trafik anfører blandt andet, at kommissoriet for VVM-undersøgelsen indeholder et krav om, at der skal undersøges et alternativ med udbygning af kollektiv trafik.

'Det er ikke sket. Der er blot nogle korte betragtninger, som munder ud i afvisende bemærkninger. Der er ingen seriøs analyse af muligheder for at nogle at de bilpendlere, der nu kører i bil med en gennemsnitsbelægning på 1,05 person pr. bil, kunne tilbydes transport med kapacitetsstærke kollektive transportmidler,' mener NOAH-Trafik og fortsætter:

'Det er disse næsten tomme pendlerbiler, som fylder i myldretiden, der udgør hovedargumentationen for anlæg af en motorvej. På alle andre tidspunkter er der rigeligt med vejkapacitet.'

Trafikal flaskehals

Det fremgår af materialet, skriver NOAH-Trafik, at bygning af en motorvej blot vil flytte den trafikale flaskehals længere mod København, og Vejdirektoratet forventer, at en motorvej vil give et stort trafikspring.

'Derved vil vejtrafikken i store dele af Storkøbenhavn blive negativt påvirket. Derved vil fremkommeligheden for et utal af andre trafikanter blive forringet. Denne forringelse er ikke beregnet.'

Og NOAH-Trafik fortsætter:

'Med hensyn til trafikstøjen er der ikke taget højde for WHO's kritik af de alt for høje støjgrænser i Danmark. Danmark kan ikke sidde en sådan kritik overhørig og samtidig bryste sig med at være et miljømæssigt foregangsland.'

'Vejdirektoratet har sammenlignet støjen efter anlæg af en motorvej med støjen fra en fiktiv og ikke mulig fremskrivning med 15-26 pct. mere trafik i 2025 på den eksisterende vej. Dertil kommer, at man har beregnet støjen i 2025 ud fra at alle kører svarende til hastighedsgrænsen på 90 km/t, hvilket ikke er realistisk, når der allerede nu er nedsat hastighed i myldretiden.'

'Med denne stærkt tendentiøse beregningsmetode nedtones den store ekstra støjbelastning, som en motorvej med hastighedsgrænse på 110 km/t og stort trafikspring vil indebære. Derfor misinformeres borgerne vedrørende den støjbelastning som en motorvej vil betyde,' hedder det i høringssvaret.

mik.

Publiceret 19 November 2018 16:45