Borgergruppen Stop Motorvejsstøj mener, at der bør laves en ny VVM-rapport for motorvejen mellem Allerød og Hillerød. Foto: Michael Braunstein

Borgergruppen Stop Motorvejsstøj mener, at der bør laves en ny VVM-rapport for motorvejen mellem Allerød og Hillerød. Foto: Michael Braunstein

Borgergruppe: Der er brug for en ny VVM-rapport for motorvej

Samtlige afværgeforanstaltninger bør omregnes, mener Borgergruppen Stop Motorvejsstøj

Af
Michael Braunstein

høringssvar Borgergruppen Stop Motorvejsstøj mener, at VVM-rapporten for motorvejen mellem Allerød og Hillerød bør erstattes af en ny.

'I oktober 2018 meddelte World Health Organisation (WHO) for første gang nogensinde, at støj over 53 dB var sundhedsskadelig. Grænseværdien i Danmark (på 58 dB, red.) er derfor 160 pct. højere end den bør være. Et sådant faktum stiller i realiteten krav om, at ansvarlige politikere og Vejdirektoratet bør omregne samtlige afværgeforanstaltninger i en ny VVM-rapport,' skriver borgergruppen i sit høringssvar om Vejdirektoratets VVM-undersøgelse.

'Tiden er til, at det kan ske indenfor det første år, hvori projekteringen vil forgå, efter en positiv bevilling fra Regeringen måtte blive vedtaget. Sker det ikke, vil kravene for effektiv dæmpning af støjen fra Hillerødmotorvejen fortsat være for ringe,' anfører borgergruppen.

Konsekvenser af støj

Borgergruppen finder VVM-undersøgelsen godt beskrevet, let forståelig og vel illustreret.

'VVM-undersøgelsens sammenfatning af sept. 2018 kan betragtes som Vejdirektoratets oplæg til Folketingsbevilling. Først med 1-2 års projektering/udbud i Vejdirektoratet, dernæst til 4 års udførelse af en ny motorvej in situ. Borgergruppens kommentarer er derfor foreløbige, da projektet kan skifte henover tid. Dels er dette VVM–oplæg baseret på nuværende gældende normer og dB-retningslinjer, dels vil et forestående valg til Folketinget i 2019 kunne ændre mange forudsætninger,' hedder det i høringssvaret, hvor man også kan læse:

'I lægelige kredse er der enighed om, at overtrædelse af grænseværdien for støj kan medføre hjerte-karlidelser, diabetes 2 og cancer. Når disse lidelser viser sig, vil samfundet, kommunerne og staten, blive belastet økonomisk og tilsvarende familierne. Arbejdsevnen vil typisk blive ringere eller forsvinde indtil døden indtræder. I den mellemliggende tid tabes skatteindtægter, mens kommuner og stat må betale pleje og yde økonomisk hjælp. Disse tal indgår desværre ikke i Vejdirektoratets rapport. En betragtning som 'kassetænkning' forvrænger altså det reelle billede.'

I høringssvaret påpeger borgergruppen blandt meget andet også, at 'fra oplysninger hos Realkreditinstitutionerne, f.eks. BRF, vides, at en parcelhusejer taber ca. 15-20 pct. af salgsprovenuet ved hussalg, hvor hørlig vejstøj optræder.'

Borgergruppen mener, at 'omkostninger til støjdæmpning bør indregnes i erhvervslivets omkostninger, afgifter og vejenes tilblivelse, som en naturlig forudsætning.'

Omfatter 1500 parceller

Borgergruppen Stop Motorvejsstøj oplyser, at den omfatter cirka 1500 parceller på østsiden af den nuværende motorvejsstrækning ved Allerød mellem afkørsel 11 og 12 øst for Hillerød-motorvejens forlængelse - samt en strækning på cirka 500 meter syd for og 500 meter nord for denne geografiske beliggenhed.

Gruppens samlede antal borgere i parcel-og rækkehuse beløber sig til 4000-5000 personer, inkl. børn og voksne.

'Den anbefalede maksimale støjgrænse i Danmark er i dag fastsat til maksimalt 58 dB. Denne grænse overskrides cirka 300 meter ind på hele østsiden af Hillerød-motorvejens forlængelse: Den måles som 62-63 dB,' skriver borgergruppen i høringssvaret.

Publiceret 22 November 2018 15:15