På Plejecenter Lyngehus er det konstateret, at der er forskellige forhold, der gør, at plejecentret ikke lever op til kravene om brandsikring.

På Plejecenter Lyngehus er det konstateret, at der er forskellige forhold, der gør, at plejecentret ikke lever op til kravene om brandsikring.

Lyngehus lever ikke op til brandkrav: Skal renoveres for millioner

Prisen bliver i størrelsesordenen 8,27 mio. kr.

Af
Michael Braunstein

brandkrav Plejecenter Lyngehus lever ikke op til kravene om brandsikring, og 5. februar besluttede et flertal i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, at plejecentret skal renoveres for over 8 mio. kr.

Beslutningen lyder sådan:

'Der indgås aftale med Boligkontoret Danmark om iværksættelse af projektering, udbud og gennemførsel af de nødvendige arbejder. Boligkontoret Danmark står ligeledes for regulering af huslejer mv. Investeringsbehovet på 8,27 mio. kr. finansieres af puljen til bygningsrenovering og der sker tilsvarende reduktion i renovering af kommunens øvrige bygningsmasse.'

For stemte Miki Dam Larsen, S, Lisbeth Skov, V, Martin Wolffbrandt, K, og Erling Petersen, Blovstrødlisten.

Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, stemte imod, da han ønsker denne løsning:

'Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet: At der indgås aftale med Boligkontoret Danmark om iværksættelse af projektering, udbud og gennemførsel af de nødvendige arbejder. Boligkontoret Danmark står ligeledes for regulering af huslejer mv. At der afsættes en tillægsbevilling til et rådighedsbeløb på 8,27 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. At der gives en anlægsbevilling på 8,27 mio. kr. til kommunens andel af byggeriet, inklusiv kommunens andel af brandvagten, som finansieres af rådighedsbeløbet.'

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget har beslutningskompetencen i forbindelse med den løsning, der blev besluttet.

Ingen sprinklere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bad i efteråret 2018 landets kommuner iværksætte en undersøgelse af plejecentres brandsikkerhed. Baggrunden var en brand med tre dødsofre på Farsøhus Plejecenter 3. august 2018, hvor der efterfølgende blev konstateret mangler i plejecentrets brandsikring.

Brandsikkerheden på plejecentrene i Allerød Kommune er gennemgået. Generelt er det konstateret, at sikkerheden på centrene lever op til de gældende krav.

På Plejecenter Lyngehus er det dog konstateret, at der i forbindelse med udbygningen af plejecentret i 1992 er forskellige forhold, der gør, at plejecentret ikke lever op til kravene om brandsikring.

Ejendommen er udstyret med Automatisk Brandalarmeringsanlæg, som udover at varsle beboere og ansatte automatisk tilkalder brandvæsnet ved brand. Der er personale i huset døgnet rundt, og de pligtige evakueringsøvelser mv. er fulgt, ligesom brandtilsyn er gennemført, oplyses det i udvalgets dagsorden.

Her kan man også læse:

'I plejecentre i flere plan er det imidlertid et krav, at der også skal etableres sprinkling, bl.a. fordi beboerne her ofte er mindre mobile. Dette er der ikke etableret i Lyngehus, selv om det også var et krav i bygningsreglementet i 1992, hvor tilbygningen blev lavet. Det fremgår ikke af byggetilladelsen, hvorfor kravet ikke er stillet.'

På grund af den mangelfulde brandsikring blev der før jul placeret en fast brandvagt i bygningen, der ved brandalarm aktivt kan bekæmpe en opstået brand.

8-10 måneder

Der er på baggrund af beredskabets og bygningsmyndighedens vurderinger udarbejdet en rapport om nødvendige tiltag for at bringe forholdene i orden.

Rapporten viser, at der er et investeringsbehov på skønsmæssigt cirka 11 mio. kr. - primært til etablering af sprinkling, udbedring af brandsektionering og udskiftning af en række døre og vinduer, der ikke lever op til brandkravene i plejehjemsbyggeri. Hertil er lagt en sikkerhedsmargen på 4 mio. kr., således at den samlede vurdering er 15 mio. kr.

Der er tale om ikke-planlagte udgifter, hvorfor der ikke er afsat budget til projektet. Med baggrund i fordelingsnøglen mellem kommunen og lejerne, udgør kommunens udgiftsandel 38,8 pct., og Allerød Kommune skal betale 5.820.000 kr. af byggeomkostningerne og en andel af eller alle udgifter til brandvagt, estimeret til 2.450.000 kr. for et år. Samlede omkostninger for Allerød Kommune under de nævnte forudsætninger er 8.270.000 kr., oplyses det i udvalgets dagsorden.

Det forventes, at arbejdet med brandsikring vil tage 8-10 måneder. I den periode skal der fortsat være brandvagt i bygningen.

Lejen vil stige

Ejendommen ejes af Allerød Kommune og plejehjemsdelen administreres af Boligkontoret Danmark. Boligkontoret Danmark har vurderet investeringens indflydelse på huslejen, og hvilken andel af investeringsudgiften, der tilfalder kommunen, som ansvarlig for servicearealer og bibliotek.

Efter etableringen af brandsikring vil lejen skønsmæssigt stige med mellem 800 og 1.100 kr. pr. måned afhængig af boligstørrelse og før evt. boligsikring. De nuværende huslejer udgør mellem ca. 4.300 og 5.900 pr. måned, fremgår det af dagsordenen.

Publiceret 07 February 2019 13:36