En helhedsplan og en lokalplan for bymidten i Lillerød er på dagsordenen i Økonomiudvalget 18. juni.

En helhedsplan og en lokalplan for bymidten i Lillerød er på dagsordenen i Økonomiudvalget 18. juni.

Helhedsplan og lokalplan for bymidten på vej

To punkter om bymidte-planerne i Økonomiudvalget 18. juni

Af
Michael Braunstein

Økonomiudvalget har to punkter vedrørende planerne for bymidten i Lillerød på dagsordenen for mødet 18. juni.

Det ene handler om helhedsplanen for bymidten - en plan, der opstiller rammerne for udviklingen og skal fungere som et fælles rettesnor for kommune, bygherrer og øvrige aktører i bymidten.

Blandt de overordnede principper i helhedsplanen kan nævnes følgende:

'Fortætning: For at sikre en mere levende bymidte med et aktivt by- og handelsliv, åbner helhedsplanen op for at der kan ske en fortætning. Der lægges op til at der kan placeres flere boliger og nye typer af fællesskaber, i tråd med byrådets ønske om en fortsat boligudbygning.'

'Parkering: For at sikre attraktive og levende nye byrum udlægger planen et princip om at parkering placeres under terræn, og at der i højere grad indarbejdes et hensyn til bymidtens stationsnære placering ift. den fastlagte p-norm. En fælles tilgang til parkeringsløsninger herunder P-fonds løsning vil give en bedre mulighed for udvikling af eksisterende ejendomme i bymidten.'

'Kulturtorvet: Området i mellem Mungo Park og Skoven 4 er det sidste område i bymidten, der skal udvikles ud fra 'bar marks' tilgangen. Området er behandlet i planen, ud fra et princip om en styrket kulturkerne, der forstærker de eksisterende funktioner i området, og samtidig giver plads til nye offentlige funktioner og flere boliger.'

Bearbejdning af byrummet

'M.D. Madsenvej: M.D. Madsensvej er Allerøds hovedstrøg og vigtigste detailhandelsgade og den udvikling skal fortsætte. Vejen er bred og indbyder i den eksisterende form ikke til ophold. Helhedsplanen lægger op til en bearbejdning af byrummet med indsnævringer, mere variation i form af grønne elementer med en aktiv klimahåndtering af regnvand i byrummet, pavilloner til udstilling, cafe, events og etablering af nye opholdszoner med bænke og plads til fællesskab. En handelsgade med en klar identitet, som kan understøtte et spændende byliv.'

Der har forud for - og sideløbende med - helhedsplanen været flere inddragende processer, der er medtaget i arbejdet med helhedsplanen, blandt andet visionen, Ungedialog i Allerød samt tidligere afholdte arrangementer og spørgerunder i bymidten, fremgår det af Økonomiudvalgets dagsorden.

Forvaltningen foreslår, at helhedsplanen og de beskrevne principper for udviklingen vedtages og offentliggøres.

Lokalplan undervejs

På samme møde skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der skal opstartes en ny lokalplan for bymidten, med udgangspunkt i principperne i helhedsplanen.

Et forslag til lokalplan for bymidten kan fremlægges til politisk behandling omkring årsskiftet 2019/2020. Herefter skal den sendes i otte ugers høring. Lokalplanen forventes at kunne endelig vedtages i foråret 2020, oplyses det i dagsordenen.

Der vil i lokalplansprocessen fortsat være dialog med de lokale aktører som byforum, ejendomsejerne, de handelsdrivende i bymidten, biblioteket, biografen og Mungo Park om lokalplanens konkrete udformning.

Lokalplanen forudsætter tillæg til kommuneplanen, miljøvurdering og tillæg til spildevandsplanen.

Forvaltningen anbefaler: 'På baggrund af principperne i Helhedsplan for Allerød Bymidte igangsættes der en lokalplan for Allerød Bymidte. Ifm. lokalplanen udarbejdes der tillæg til kommuneplanen, miljøvurdering og tillæg til spildevandsplanen.'

Publiceret 16 June 2019 10:30