Ventilationsanlægget 24. september 2019. Foto: Ejerforeningen Rosengården

Ventilationsanlægget 24. september 2019. Foto: Ejerforeningen Rosengården

Beboere kritiserer sagsbehandling af ventilationsanlæg

'Vi bliver tilsidesat og minipuleret af en forvaltning, der skal have løst et problem, der er opstået i forbindelse med sløset sagsbehandling,' skriver ejerforening i brev til politikerne

Af
Michael Braunstein

kritik 'Grundlæggende er det ejerforeningen Rosengårdens opfattelse, at vi som beboere bliver tilsidesat og minipuleret af en forvaltning, der skal have løst et problem, der er opstået i forbindelse med sløset sagsbehandling.'

Sådan skriver formanden for ejerforeningen Rosengården, Niels Henningsen, på vegne af beboerne i et brev 24. september til Allerød Kommune og de lokale politikere.

Emnet er det omdiskuterede ventilationsanlæg over fitnesscentret The Club på M.D. Madsensvej 8A. Ifølge ejerforeningen er kommunen igang med 'lovliggørelse af et dominerende ventilationsanlæg opført uden forudgående tilladelse og tegninger', ligesom Rosengården anfører, at 'partshøring og naboorientering igangsættes tre måneder efter etableringen'.

'Massive indsigelser'

I brevet påpeger ejerforeningen, at man har gjort massive indsigelser mod etableringen af anlægget, som efter foreningens opfattelse sagtens kan rummes indenfor i motionslokalerne.

'Som ejerforening og beboere kan vi konstatere, at der i Allerød Kommune tilsyneladende gælder andre regler for erhverv/forretninger end for almindelige borgere, hvilket efterlader beboerne med denne opfattelse: 1: Der behøver man ikke at søge byggetilladelse, det er nemlig nemt at få tilgivelse/dispensation i Allerød Kommune. 2: Man behøver heller ikke at lave en partshøring og naboorientering. Gener for naboer og naboens mening er fuldstændig ligegyldige,' hedder det i brevet, der fortsætter:

'3: Målfaste tegninger er ikke nødvendige, øjemålet er da godt nok. 4: Lokalplan 295 følges ikke: Tage skal dækkes med teglsten, tagpap/listedækning eller zink, og bebyggelserne skal gives en passende ensartethed med hensyn til højde, materialevalg m.m.'

'5: Kommisorium for helhedsplan for Lillerød bymidte af 25. maj 2018: 'Høj arkitektonisk kvalitet med nærhed og livskvalitet i højsædet' er tilsyneladende kun en salgstale. 6: Magtmisbrug fra forvaltningens side.'

Rosengården mener, at 'den kommunale sagsbehandling vedrørende ventilationsanlægget står i skærende kontrast til de krav, ejerforeningen skulle efterkomme ved udbygning af et cykelskur,' og foreningen tilføjer:

'Vi ser frem til fornyet sagsbehandling, hvor der tages politisk stilling til etableringen af ventilationsanlægget.'

Løsning C opererer med, at teknikhuset er inddækket med sinusplader og tagpap, mens ventilationskanalerne inddækket med sorte alu-karper. Illustration fra bilag

Løsning C opererer med, at teknikhuset er inddækket med sinusplader og tagpap, mens ventilationskanalerne inddækket med sorte alu-karper. Illustration fra bilag

I udvalg 1. oktober

Sagen er på dagsordenen i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 1. oktober. I sagsfremstillingen oplyses det, at ejeren har fremsendt reviderede forslag til inddækning af ventilationsanlægget.

'Ventilationsanlægget forudsætter byggetilladelse,' slås det fast i dagsordenen, hvor der oplistes fire løsninger, der har været i spil:

'A: Det etablerede anlæg med rør og teknikhus, sådan som det fremstår i dag uden yderligere bearbejdning. B: Alle rør og teknikhuset inddækkes med facader i sorte stålplader, og taget dækkes med tagpap. C: Teknikhuset inddækkes med facader i sorte stålplader, og taget dækkes med tagpap. Rørene dækkes med sorte matte alukapper. D: Revideret version af C, hvor alle rør og teknikhuset inddækkes og nu fremstår som en del af bygningen, med facader i matte sorte stålplader, og taget dækkes med tagpap.'

Det fremgår af sagsfremstillingen, at løsningerne B og D forudsætter en dispensation fra lokalplanen, som bestemmer at sådanne 'tagetager' skal trækkes 1 m. tilbage fra facaden.

'Ansøger har oplyst, at de har forsøgt at imødekomme nogle af naboernes ønsker med en revideret version af det første forslag (B). Ansøger har oplyst, at de er åbne over for det senest reviderede forslag (D), men selv foretrækker løsningen med at dække rørene med sorte matte alukapper (C),' oplyses det i dagsordenen, der fortsætter:

'Advokaten for en række naboer har oplyst, at naboerne først og fremmest ønsker anlægget fjernet eller reduceret så meget som muligt. Alternativt foretrækker de løsning D frem for løsning C.'

Løsning D viser hvordan ventilationsanlægget ser ud med og uden inddækning af kanalføring. Illustration fra bilag

Løsning D viser hvordan ventilationsanlægget ser ud med og uden inddækning af kanalføring. Illustration fra bilag

Inden udvalgets møde har forvaltningen opstillet to forslag:

'Forslag 1: Kommunen meddeler lokalplandispensation og byggetilladelse til ventilationsanlægget til den seneste version af inddækning af hele anlægget (løsningsforslag D). Begrundelsen er, at inddækningen fremstår som en del af bygningen (som en lille tagetage). Desuden at dispensationerne fra lokalplanen kan accepteres, ligesom anlægget kan accepteres ud fra en helhedsvurdering.'

'Forslag 2: Kommunen meddeler byggetilladelse til ventilationsanlægget med det løsningsforslag (C), som blev behandlet af udvalget 3. september 2019 (inddækning af teknikhuset, og rør dækkes af matte alukapper). Begrundelsen er, at løsningsforslaget holdes inden for lokalplanen, og anlægget kan accepteres ud fra en helhedsvurdering.'

Publiceret 30 September 2019 05:30