Bebyggelsen her på Grønnehegn bevares. Det er realiteten efter politiske forhandlinger og ændring af lokalplanforslaget for bymidten i Lillerød. Foto: Michael Braunstein

Bebyggelsen her på Grønnehegn bevares. Det er realiteten efter politiske forhandlinger og ændring af lokalplanforslaget for bymidten i Lillerød. Foto: Michael Braunstein

Grønnehegn bevares: Politikere ændrer forslag til lokalplan

"Protesterne har gjort indtryk," siger udvalgsformand Miki Dam Larsen

Af
Michael Braunstein

lokalplan De 18 ældrevenlige boliger i Grønnehegn bevares. Det står fast efter et forhandlingsmøde mellem partierne og efter mødet i teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget 3. december.

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at forslaget til lokalplan for bymidten i Lillerød vedtages og sendes i høring - men altså uden at der opereres med, at boligerne på Grønnehegn rives ned.

Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, undlod at stemme, da udvalget skulle beslutte sig for en indstilling af lokalplanforslaget til videre politisk behandling.

Bred opbakning

"Der har været et forhandlingsmøde mellem partierne om planstrategien og lokalplanforslaget for bymidten, og jeg er tilfreds med, at der var bred opbakning til at bevare Grønnehegn," siger borgmester Karsten Längerich, Venstre.

Formanden for teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget, Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, siger, at hans parti gerne ville have set på Grønnehegn i en større sammenhæng.

"Men der er uklarheder, der gør, at det er rimeligt at lade Grønnehegn være. Der har været en del protester, og de har da klart gjort indtryk - der er ingen grund til at skabe usikkerhed hos borgerne," siger Miki Dam Larsen.

Op til 20 meters højde

Forslaget til lokalplan for bymidten tager udgangspunkt i helhedsplanen for bymidten.

Der gives i forslaget mulighed for, at bymidten fortættes i højere grad end i dag. Fortætningen bygger på et princip om, at bebyggelsen er lavest ud mod de omkringliggende villaområder og trapper op ind mod den centrale del af bymidten.

Store dele af bymidten udlægges i forslaget til bebyggelse, der kan være 11 eller 14 meter højt. Der er dog to områder Allerød Stationsvej, hvor byggeri kan opføres i op til 20 meters højde.

"Vi reducerer i vores udgave af lokalplanforslaget byggehøjden fra 14 meter til 11 meter i området ved rundkørslen ved Allerød Bibliotek," siger Miki Dam Larsen.

Større butikker

Blandt de mange, mange andre bestemmelser i lokalplanforslaget kan nævnes, at der udlægges en ny grøn forbindelse gennem byen - forbindelsen skal være med til at binde Ravnsholt Skov og Tokkekøb Hegn sammen på tværs af byen. Det skal sikres, at udviklingen tager højde for klimasikring, og størstedelen af ny parkering 'skal placeres i konstruktion, under terræn, i helt eller delvist nedgravede kældre eller i parkeringshuse, medmindre der bygges rækkehuse.'

Lokalplanen behandler også områderne ved Kulturtorvet. Der skal forud for den videre udvikling og realisering af områderne udarbejdes en analyse, der skal kortlægge hvilke offentlige funktioner, der kan flyttes til området, fremgår det.

I henhold til boligudbygningsplanen skal bymidten udbygges med ca. 250 boliger. Med lokalplanens muligheder for en fortætning af bymidten forventes det, at der kan opføres mellem 250-300 nye boliger alt afhængig af boligstørrelsen.

I det forslag til kommuneplantillæg, der også skal i høring, gives der med afsæt i en ændring af Planloven mulighed for større butikker end tidligere. Bestemmelserne for detailhandlen ændres, så den maksimale butiksstørrelse for den enkelte dagligvarebutik ændres fra 3.500 kvm. til 5.000 kvm., og den maksimale butiksstørrelse for den enkelte udvalgsvarebutik ændres fra 2.000 kvm. til 2.500 kvm., fremgår det af sagsfremstillingen.

Høringsperioden bliver på ni uger, og undervejs holdes et borgermøde om lokalplanen for bymidten.

Publiceret 03 December 2019 15:30